เสวนาสถานการณ์การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา

 

"สถานการณ์การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับก
ารมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย"

 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ สํานักกลางนักเรียนคริสเตีย
น 
 


กำหนดการ

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน

10.30-10.45 น. กล่าวเปิดงาน โดยผู้แทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติ

10.45-12.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ใช้สิทธิเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ร่วมเสวนาโดย

- ชลธิชา แจ้งเร็ว (ประเด็นการเมือง)
- กฤษกร ศิลารักษ์ (ประเด็นสิ่งเเวดล้อมและทรัพยากร)
- พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ประเด็นจังหวัดชายแดนใต้)
- สุธาสินี แก้วเหล็กไหล (ประเด็นแรงงาน)

12.00-12.15 น. ช่วงแลกเปลี่ยนคำถาม สำหรับผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน

12.15-13.35 น. เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในต่างประเทศ และนำเสนอรายงาน “การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (การฟ้องคดีปิดปาก) ในประเทศไทย” ร่วมเสวนาโดย

- ทนายภาวิณี ชุมศรี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
- สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
- บัณฑิต หอมเกษ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการโดย ณัฐาศิริ เบิร์กแมน 

13.35-13.50 น. ช่วงแลกเปลี่ยนคำถาม สำหรับผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน

13.50-14.00 น. สรุปความประเด็นที่ได้รับและชี้แจ้งแนวทางดำเนินการในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (การฟ้องคดีปิดปาก) ในประเทศไทย โดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน


 ร่วมจัดโดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม