“สานพลังการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (IDAHOT 2019)

 

 

เวทีเสวนา “สานพลังการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง” เนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT 2019)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารนิเทศศาสตร์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

12.30 – 13.30 ลงทะเบียน
- ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
- ร่วมกิจกรรมเลือกคำนำหน้านาม กิจกรรมลงชื่อสนับสนุน Change.org

13.30 – 13.45 พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
- กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเวทีเสวนา “สานพลังการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดย ผู้แทน สถานเอกอัครราชทูต แคนาดา ประจำประเทศไทย

13.45 – 15.00 ร่วมสนับสนุน (ร่าง) พรบ.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร

- ประสบการณ์และบทเรียนการขับเคลื่อนเรื่อง Legal gender recognition ในระดับนานาชาติ โดยคุณวรรณพงษ์ ยอดเมือง APTN - Asia Pacific Transgender Network Foundation
- ชมคลิปรณรงค์ ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร
- เปิดตัวโครงการรณรงค์สนับสนุน (ร่าง) พรบ.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร
- ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในทะเบียนราษฎ์ผ่าน Change.org

15.45 – 16.00 พิธิปิด

- กล่าวปิด โดย ผู้แทน จากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ