สัมมนาวิชาการ สภา สว. = สภา

 

สัมมนาวิชาการ สภา สว. = สภา

มาร่วมกันหาคำตอบ ส.ว. มีไว้ทำไม ส.ว. มีความจำเป็นหรือไม่ ส.ว. จะเชื่อมโยงกับประขาขนอย่างไร

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง 107 อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วิทยากรโดย 

ศ. ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข

รศ. ดร.โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย