“ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) ขอเชิญท่านเข้าร่วมซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติโดยมีหัวข้อดังนี้

 

1. “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม

โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และ คุณ เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 .

 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

2. “ความเหลื่อมล้ำในมิติการคมนาคม

โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 .

 ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

3. “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง

โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ดำเนินรายการ .อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 .

 ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

4. “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข

โดยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ .อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 .

 ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

5. “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ

โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา และ .ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ดำเนินรายการ .ดร.ธร ปีติดล

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 .

 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)