แผนที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จุดแจกคู่มือ รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62

แผนที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จุดแจกคู่มือ รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62

เมื่อ 7 ก.พ. 2562

สำหรับคนที่สนใจ หนังสือคู่มือการเลือกตั้ง รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62 สามารถไปรับได้  ตามสถานที่ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ 

1.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานิติศาสตร์ 
2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้น1อาคาร19 (อาคารเรียนรวมตรงข้ามโรงอาหารทานตะวัน)
6.มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ

 

 

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารคณะรัฐศาสตร์
10.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
11.มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12.มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ตึก 3
13.มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
14.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 8 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
16.มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์
17.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชารัฐศาสตร์  อาคารนวัตกรรมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 11
18.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์  ตึก 3 บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์
19.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
20.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์  ห้องโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ติดประตูท่าพระจันทร์)

21.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หากไม่สะดวกเดินทาง สามารถเข้าไปดูฉบับออนไลน์ได้ที่  https://www.ilaw.or.th/node/5123

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: