“ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?”

ขอเชิญบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเสวนา
 
“ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นับเป็นปีที่ห้าแล้วที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจ โดยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. สภาแต่งตั้งของคสช. เป็นกำลังหลักของ 'อุตสาหกรรมผลิตกฎหมาย' 
.
ที่ผ่านมา สนช. ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการออกกฎหมายไม่น้อยกว่า 353 ฉบับ และยังคงเดินหน้าพิจารณากฎหมายต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เสรี
.
ในการนี้ องค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า เป็นวาระสำคัญที่จะมีการตั้งเวทีสนทนาถึงอดีตและอนาคตของสภาแต่งตั้งและมรดกทางกฎหมายในยุคคสช.
 
กำหนดการ
 
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. แจ้งรายละเอียดและที่มาชองโครงการเสวนา
9.15 - 11.45 น. เริ่มการเสวนา โดย
 
• รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
• สุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
• เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
• ณัชปกร นามเมือง เจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 
11.45 - 12.00 น. เปิดให้สื่อมวลชนและประชาชน สอบถามแลกเปลี่ยน