เสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า

เวทีเสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.00 น. ลงทะเบียน

09.15 น. กล่าวเปิดเวที ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.30 น. การปาฐกถา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า
ศาสตราจารย์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 น. การเสวนาเชิงปฏิบัติการ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า

คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่ม เอฟทีเอวอทช์ ดำเนินการเสวนา

ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่มีจุดจบ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสรีนิยมใหม่และมายาคติรัฐสวัสดิการในสังคมไทย
ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทำไมต้องรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
อ.จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

การจัดสรรงบประมาณ การปฏิรูประบบภาษี เพื่อรัฐสวัสดิการ
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.20 น. การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. การนำเสนอ Key Message ชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า 7 ด้าน ได้แก่

1) การศึกษา
2) สุขภาพ
3) ที่อยู่อาศัยและที่ดิน
4) งาน รายได้ ประกันสังคม
5) ระบบบำนาญ
6) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม
7) การปฏิรูประบบภาษี

13.10 น. ชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เครือข่าย We Fair
คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย WE FAIR และผู้จัดการโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมฯ(คคสส.)
และตัวแทนภาคีเครือข่าย WE FAIR 13 ภาคี ทั่วประเทศ

13.30 น. Wokshop แนวทางความร่วมมือและข้อตกลงร่วม ในการจัดทำนโยบายสาธารณะ ว่าด้วยรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า การลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างภาคประชาชน ประชาสังคม พรรคการเมือง โดยมีชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า 7 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา 2) สุขภาพ 3) ที่อยู่อาศัยและที่ดิน 4) งาน รายได้ ประกันสังคม 5) ระบบบำนาญ 6) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม 7) การปฏิรูประบบภาษี (เอกสารตั้งต้นส่งให้พรรคการเมืองก่อนการจัดเวที)
พรรคการเมืองที่เชิญเข้าร่วม ได้แก่ พรรคสามัญชน พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคประชาชาติ พรรคเกียน พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคกรีน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเพื่อชาติ
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ดำเนินการ Workshop

15.00 น. การแสดงดนตรี วง Liberate p และ วง สามัญชน
………………………………………………………
หมายเหตุ
ติดต่อประสานงาน นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงาน เครือข่าย We Fair 083-1331334
ปกรณ์ อารีกุล คณะทำงานสื่อ เครือข่าย We Fair 081-6385894
วิไล นาไพวรรณ์ คณะทำงานวิชาการ เครือข่าย We Fair 088-2674469

จัดโดย เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (เครือข่าย WE FAIR) ร่วมกับ โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (คคสส.)