[test] การชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม

[test] การชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม

เจ้าภาพ : webmaster เมื่อ 16/6/2009

[test] การชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม


       การชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม เช่น หากมีการปิดกั้นการจราจรก็ต้องเหลือช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเดินทางได้ตามปกติ