จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย

จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย

เมื่อ 9 ม.ค. 2562
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
01-จดหมายเปิดผนึก.pdf131.51 KB

เรียน พี่น้องประชาชนชาวไทย 


 
นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบรัฐประหาร โดยการนำของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อ้างความจำเป็นของการรักษาความสงบเรียบร้อย การปฏิรูป ประเทศ ตลอดจนความบกพร่อง และความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยร่วมกับกลุ่มบุคคลที่อาจมีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

 


การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และองคาพยพตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ปรากฏ ข้อเท็จจริงที่น่าห่วงใยว่าเกิดการกระทำที่สุ่มสี่ยงต่อการละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม โดยเฉพาะการ ประกาศใช้กฎหมาย หรือคำสั่งพิเศษ การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ข้อสงสัยเกี่ยวกบัการทจุริต และประพฤตมิชอบ อีกทั้งยัง ไม่สามารถประคับประคองสถานะทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน ขีดความสามารถเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สูญเสียการเจรจาระหว่างประเทศ และภาพลักษณ์อันสง่างาม และเป็นประชาธิปไตยของประเทศในประชาคมโลกไว้ได้ 

 


ตอ่มาเมื่อคณะรักษาความสงบแหง่ชาติประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 และกำหนดวันเลือกตงั้ในวันที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อผ่อนคลายทางการเมือง สร้างบรรยากาศเปิดทางให้เกิดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ และคณะรัฐบาลมีพฤตกิรรม และการใช้อำนาจอันสุ่มเสี่ยงให้เกิดอปุสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งที่เป็นอิสระ และเป็นธรรม เกิดกระแสร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากล ข้อวิจารณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนของบคุคลในรัฐบาล กับพรรคการเมืองแนวร่วม และการใช้อำนาจที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 


การใช้อำนาจดังกล่าว อาจส่งผลให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย จนไม่สามารถผ่อน คลายสถานการณ์ทางการเมืองให้ดีขนึ้ ได้ และสุ่มเสี่ยงต่อความพยายามสืบทอดอำนาจ ทางกลุ่มเครือนักเรียนไทย และนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตย ห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงมีข้อเรียกร้อง พร้อมลงลายชื่อข้างท้าย ดังนี้ 

 


1) เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ยกเลิกการใช้บทบัญญัติมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 หรือที่รู้จักโดยทั่วไป ว่า “มาตรา 44” ที่ได้รับการ รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2560


2) ยุติการใช้งบประมาณแผ่นดินผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ทับซ้อนกับการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองในเครือข่ายคสช. และเปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบจากองค์กร ภายนอก และภาคประชาชน 


3)  ยุติการแทรกแซงองค์กรอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือใช้หน่วยงานราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองเครือข่ายคสช.


4) เรียกร้องให้รัฐมนตรีในรัฐบาลคณะรักษาความแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสวุิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่งโดยทันที หลังเป็นกรรมการบริหาร สมาชิก หรือมีตำแหนง่ สำคัญในพรรคพลังประชารัฐ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลคงสถานะไว้แค่‘รัฐบาลรักษาการณ์’ เท่านั้น


5) เปิดโอกาสให้หนว่ยงานระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้อย่างอิสระ


(English version)
 

Dear, Thai people


Since 2014 Thailand has been under the power of a military junta called the National Council for Peace and Order (NCPO). Prior to the coup d’état, the military junta had conspired with an undemocratic group to destroy the democracy without regard to the rule of law, claiming the takeover was in the name of unity. Without any justification for its power, the junta has been extensively violating human rights, ignoring the well-being of Thai citizens, and damaging the economy for the benefit of its crony. Not only did these actions degrade our reputation, honor and dignity, but they also disconnect Thailand from the global community. Thailand has lost its chance to improve its prosperity as the head of the junta is incompetent at negotiating bilateral deals with his counterparts. As a result, benefits are spread only to a handful of rapacious capitalists, enabling them to slowly devour Thai economy.

 

 

As of now, Thailand will hold a general election on 24th February 2019. Despite the denouncement of the junta’s orders (Order 22/2561) so as to create “an atmosphere of election”, the situation remains the same. Many civilians are being harassed by the authoritarian regime for exposing its corruption. Election frauds of pro-military parties are widespread thanks to the negligence of the Election Commission of Thailand. Buying votes through the public expenditure for junta-affiliated party is practiced on a regular basis while citizens who spoke up were harassed by the authorities. All in all, the junta’s fear of losing its power has been shown through misconducts of public expenditure to “legally” buy votes for junta-affiliated party, election frauds, abuses of power, as well as harassment of civilians. 

 


The junta’s ongoing abuses of power connotes the government’s flagrant determination to maintain its power. A free and fair election cannot thus be guaranteed. The fact that the junta group, together with the cabinet, is not taking a neutral position is deteriorating the electoral situation. The government has been instilling fear and seeking its own advantage to deviate the election result. Therefore, regarding the upcoming election, we hereby put forward our demands as follows:

 


1) We call for immediate revocation of Article 44 in the temporary constitution of Thailand.


2) The military government must stop using the public expenditure through economic policies that orchestrate with the NCPO circle and allow the public and other organizations to monitor the government.


3) The military government must stop intervening independent organizations under the constitution, especially the Election Commission and special administrative organizations which benefit the NCPO circle.


4) The ministers in the junta cabinet including the Minister of Industry, the Minister of the Prime Minister Office, the Minister of Science and Technology, and the Minister of Commerce must resign immediately after joining the political party named “PhalangPracharat” and be transferred to the interim cabinet.


5) The military government must allow international organizations, NGOs, and civil society to freely observe the election.


ด้วยความจริงใจ  Yours sincerely,