NLA Weekly (24-30 ธันวาคม 2561): สนช. รับหลักการร่างกฎหมายก่อนปีใหม่ 45 ฉบับ ภายในเวลา 4 วัน

NLA Weekly (24-30 ธันวาคม 2561): สนช. รับหลักการร่างกฎหมายก่อนปีใหม่ 45 ฉบับ ภายในเวลา 4 วัน

เมื่อ 30 ธ.ค. 2561
สัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณากฎหมายจำนวนมาก เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ระบุว่า สนช. ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายไปแล้วถึง 45 ฉบับ ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรฐานทางจริยธรรม ร่างพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ส่วนร่างกฎหมายที่สนช. ได้เห็นชอบเป็นกฎหมายแล้ว ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
 
นอกจากนี้ สนช. ยังลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 2 คน ได้แก่ ปิติกาญจน์  สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และพรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จากผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมด 7 คน
 
25 ธันวาคม 2561 
 
การประชุม สนช. สัปดาห์นี้ 25 – 28 ธ.ค. 61 พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ มี 4 วัน วันอังคารที่ 25 ธันวาคม จะมีการประชุมสนช. เริ่มเวลา 09.00 น. โดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ ในวาระ 2 และวาระ 3 จากนั้น พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระ 1 จำนวน 7 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน ร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ร่าง พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ซึ่งนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระ 1 จำนวน 12 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวาระ 1 และสำหรับวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวาระ 1 จากนั้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในวาระ 2 และวาระ 3
 
 
สนช.มติเอกฉันท์ปลดล็อกกัญชา-กระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ วาระ 2-3 จำนวน 28 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษที่มีนายสมชาย แสวงการ เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว สาระสำคัญร่างกฎหมายดังกล่าว คือ การพิจารณาปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้ โดยการจะผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ หากมีปริมาณการครองครองเกิน 10 กิโลกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย

 
 
26 ธันวาคม 2561 
 
สนช.รับหลักการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
 
สนช. มติรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรมด้วยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยนายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงสาระสำคัญ ว่า เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 63 วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบน้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงยังเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามมวลจริยธรรม
 
 
27 ธันวาคม 2561
 
สนช. เห็นชอบ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และพรประไพ กาญจนรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสม.
 
สนช.พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยภายหลังจากการประชุมลับ สนช. ได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม. จำนวน 2 คน  ได้แก่ ปิติกาญจน์  สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และพรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จากผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมด 7 คน
 
ขณะที่ผู้เข้ารับการสรรหาอีก 5 คน ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. ได้แก่ สมศรี หาญอนันตทสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง, ไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส), ผศ.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรมและสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ไทยพีบีเอส
 
 
28 ธันวาคม 2561
 
วิป สนช. ระบุ 4 วัน สนช.รับหลักการร่างกฎหมายจำนวน 45 ฉบับ
 
เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) โพสต์ในเฟซบุ๊ก “นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์” ถึงการพิจารณากฎหมายของสนช. ในสัปดาห์นี้ว่า “4 วันกม.ผ่านสภาวาระหนึ่งจำนวน 45(ฉบับ) 
 
1.ร่างพรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.... 
2.ร่างพรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ...,
3.ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...)พ.ศ....
4.ร่างพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่...)พ.ศ....
5.ร่างพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ....
6.ร่างพรบ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ....
7.ร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ฉบับที่...)พ.ศ...
8.ร่างพรบ.ข้าว พ.ศ..,,
9.ร่างพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กโทรนิกส์(ฉบับที่...)พ.ศ....
10.ร่างพรบ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ....
11.ร่างพรบ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ....
12.ร่างพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ....
13.ร่างพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...)พ.ศ...}
14.ร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ...
15.ร่างพรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ...
16.ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ....
17.ร่างพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ....
18.ร่างพรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ....
19.ร่างพรบ.ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ....
20.ร่างพรบ.โรงงาน(ฉบับที่..)พ.ศ...
21.ร่างพรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..)พ.ศ...
22.ร่างพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ....
23.ร่างพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่..)พ.ศ....
24.ร่างพรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ....
25.ร่างพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ....
26.ร่างพรบ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ....
27.ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่...)พ.ศ....
28.ร่างพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่...)พ.ศ....
29.ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...)พ.ศ....
30.ร่างพรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน( ฉบับที่...)พ.ศ....
31.ร่างพรบ.การบริหารส่วนง่านภายในของสถาบันอุดมศึกษา((ฉบับที่...)พ.ศ....
32.ร่างพรบ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฉบับที่...)พ.ศ....
33.ร่างพรบ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่...)พ.ศ....
34.ร่างพรบ.จีดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่...)พ.ศ....
35.ร่างพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ....
36.ร่างพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ....
37.ร่างพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ...
38.ร่างพรบ.เครื่องมือแพทย์(ฉบับที่...)พ.ศ....
39.ร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ....
40.ร่างพรบ.ยา(ฉบับที่...)พ.ศ....
41.ร่างพรบ.สุขภาพจิต(ฉบับที่...)พ.ศ....
42.ร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....
43.ร่างพรบ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ...
44.ร่างพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ...
45.ร่างพรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ...
 
ปีใหม่นี้จึงเหนื่อยมากเป็นพิเศษ ครับ”
 
ที่มา: เฟสบุ๊ค 
 
30 ธันวาคม 2561 
 
สนช. เผย ปัญหาธุรการของ กกต. อาจเป็นปัจจัยเลื่อนเลือกตั้ง - มั่นใจ คสช. เลือกคนที่สังคมยอมรับนั่ง ส.ว.
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้การเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ต้องเลื่อนออกไปว่า อาจเป็นปัญหาด้านธุรการของ กกต. เช่น การกำหนดวันเลือกตั้งหลังประกาศพระราชกฤษฎีการการเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงบัตรเลือกตั้ง ซึ่งการแก้ปัญหาบัตรเลือกตั้งนั้น หากต้องแก้กฎหมายให้ใช้ระบบพรรคเดียว-เบอร์เดียว การเลือกตั้งก็อาจต้องเลื่อนออกไป ส่วนความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคพลังประชารัฐจะเป็นปัจจัยต่อการกำหนดวันเลือกตั้งหรือไม่นั้น พรเพชร ไม่ขอวิจารณ์ แต่มั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบ ก็ต้องใช้สนามร่วมกัน
 
พรเพชร ยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ สนช. มีโอกาสได้รับคัดเลือกจาก คสช. ให้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. โดยชี้แจงว่า สนช. ไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ว่า ส.ว. ต้องมี สนช. หรือ สนช. ต้องเป็น ส.ว. แต่ยอมรับว่า ก็มีสิทธิที่จะถูกคัดเลือก เพราะมีทั้งความพร้อม ความรู้ความสามารถ ขยัน และตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ  พร้อมชี้แจงข้อครหาการเลือก สนช. ไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. เพื่อทำงานให้กลุ่มอำนาจว่า แม้ไม่ใช่ก็สามารถช่วยได้ แต่มั่นใจว่า คสช. จะคัดเลือกบุคคลที่สังคมยอมรับ มาทำหน้าที่ ส.ว.
 
 
“กระทรวงดีอี” มอบกฎหมายดิจิทัล 6 ฉบับ เป็น “ของขวัญปีใหม่” ให้กับคนไทย
 
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ไซเบอร์ซีเคียวริตี้) และ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดาต้า โพรเทคชั่น) ที่รัฐบาลเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการของ สนช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 
ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ. อีก 4 ฉบับ ซึ่งที่ประชุม สนช. ได้มีการลงมติในวาระ 1 รับหลักการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง ทุกฉบับได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ด้วยแล้วทุกฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์ ทรานแซคชั่น) 2.ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ดิจิทัล ไอดี) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมาตราในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ละพิจารณาจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป และ 4. ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย