NLA Weekly (17-23 ธันวาคม 2561): สนช. รับหลักการร่าง 'พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย' - กกต. ยอมถอยใช้บัตรเลือกตั้งมีชื่อ-โลโก้ พรรคการเมือง

NLA Weekly (17-23 ธันวาคม 2561): สนช. รับหลักการร่าง 'พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย' - กกต. ยอมถอยใช้บัตรเลือกตั้งมีชื่อ-โลโก้ พรรคการเมือง

เมื่อ 23 ธ.ค. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (...) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่าง ...มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และร่าง ...ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

 

ขณะที่ ร่าง ...ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่าง ...ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ร่าง ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุม สนช. นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้ง 2562 ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

 

 

18 ธันวาคม 2561

 

กกต. ยอมถอย ใช้บัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัคร ชื่อ และโลโก้พรรคการเมือง

 

...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเลือกบัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัคร ชื่อ และโลโก้พรรคการเมือง ด้วยเหตุผลว่า ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลัก และสำนักงาน กกต. สามารถบริหารจัดการเรื่องการพิมพ์แยกเป็นรายเขตทั้ง 350 เขต ได้ โดยขนาดบัตร จะเท่ากันทุกเขต คือ ขนาด A4 และคาดว่าเขตที่จะมีผู้สมัครมากที่สุดน่าจะไม่เกิน 30 พรรคการเมือง หรือหากเกินกว่านั้น ขนาดของช่องและตัวอักษรก็อาจจะเล็กกว่านั้น ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับการยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องการพิมพ์ การขนส่ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่า ทำได้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ 

 

 

 

19 ธันวาคม 2561 

 

กกต. นัดถกพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้ง ยังไม่มีข้อสรุป

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงภายหลังการหารือร่วมระหว่าง กกต. กับพรรคการเมือง ว่า ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง .. แบบแบ่งเขต มีข้อเสนอตั้งแต่ขั้นต่ำ 2 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท เป็นการปรับขึ้นจากที่เดิม 1.5 ล้านบาท เพราะค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป บางพรรคบอกว่าควรจะน้อยกว่านี้ ส่วนค่าใช้จ่ายของพรรคมีข้อเสนอที่หลากหลาย แต่เบื้องต้น กกต. คำนึงถึงจำนวนผู้สมัครที่แต่ละพรรคจะส่งสมัครในแต่ละเขต ส่วน การประชุมวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นจึงไม่ได้มีข้อสรุป แต่ กกต. จะมีการนำความคิดเห็นทั้งหมดไปพิจารณาเพื่อทำร่างระเบียบต่างๆ ให้เสร็จก่อนปีใหม่ ซึ่งขณะนี้เหลือร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ กกต. ต้องพิจารณาอีก 8 ฉบับ

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 

 

 

 

20 ธันวาคม 2561 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยฯ เสนอ สนช. เร่งแก้ไข ...อ้อยและน้ำตาลทราย 

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิก สนช. รับหนังสือจาก สุรเชษฐ สีเหนี่ยง ผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ที่ขอให้ สนช. ช่วยเร่งผลักดันการแก้ไข ...อ้อยและน้ำตาลทราย .. 2527 เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 ..2528 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ มีข้อเสนอในประเด็นที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง ...อ้อยฯ ของ สนช. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การปรับปรุงแก้ไข ...อ้อยฯ เพื่อไม่ให้ประเทศบราซิลฟ้องประเทศไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และควรเปิดโอกาสให้องค์กรที่เป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยได้ พร้อมทั้งขอให้ยกเว้นระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 ..2528 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมนุมเกษตรกรฯ และให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับการยกเว้นการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยต่อไป จนกว่า ...อ้อยฯ ฉบับปรับปรุง จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกกลุ่มให้ทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้

 

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

 

สนช. รับหลักการร่าง ...ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

 

ที่ประชุม สนช. โดยมี พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่าง ...ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย .. ....  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดย พล...ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนรัฐบาลชี้แจง สาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว มีบทบัญญัติที่กำหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ไม่ให้มีการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และไม่สามารถยกเว้นให้กระทำได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด รวมทั้ง มีมาตรการป้องกันปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา และสอดคล้องอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ภายหลังรับฟังคำชี้แจงแล้วสมาชิก สนช. มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยเสียง 163 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่พิจารณา จำนวน 15 คน กรอบเวลาทำงาน 45 วัน

 

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

 

 

กมธ. วิสามัญ ยกร่างเนื้อหากฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จแล้ว เตรียมนำเข้าที่ประชุม สนช.

 

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. .... สนช. แถลงข่าวความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมาย ว่า กมธ.วิสามัญฯ ได้พิจารณาให้ ...ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับ ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ..2561 ด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน โดยในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ว่าเมื่อร่างกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศในราชกิจานุเบกษา ให้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้กำหนด ว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใดก่อน และให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง คาดว่าจะตรวจสอบเนื้อหาร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. วาระ 2 และ 3 ได้ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2562

 

ที่มาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

 

กมธ.วิสามัญ ยกร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมายระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เสร็จแล้ว นำเข้าที่ประชุม สนช. ปลายเดือน ..นี้

 

พล..ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง ...ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) .. .... และร่าง ...ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) .. .... แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมาย ว่า กมธ.ได้พิจารณายกร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับแก้ไขร่าง ...ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ การแก้ไขจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (..) โดยใช้เขตของกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง .. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยกเลิกการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป กำหนดการเริ่มสมาชิกสภาพและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ .. รวมทั้งกระบวนการสอบสวนวินิจฉัยการเป็นสมาชิกภาพ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มเติมการกระทำอันเป็นการต้องห้ามของ .. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังแก้ไขอำนาจของกรุงเทพมหานคร และแก้ไขการจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

 

ส่วนร่าง ...ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) .. .... กมธ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกเมืองพัทยา รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกเมืองพัทยา การกำหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อครบอายุสภาเมืองพัทยาและมีการยุบเมืองพัทยา การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา รวมทั้งกำหนดการกระทำอันเป็นการต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา การใช้จ่ายเงินของเมืองพัทยา หรือการนำเงินของกิจการที่เมืองพัทยาเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ่นส่วนในกิจการนั้นไปใช้จ่าย รวมทั้งบัญญัติเพิ่มเรื่องการกำกับดูแลเมืองพัทยาด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะนำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนช. ปลายเดือนธันวาคม 2561

 

ที่มาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

 

 

21 ธันวาคม 2561

 

 

สนช. รับหลักการร่าง ...มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้พิจารณา

 

ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง ...มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอไว้พิจารณา ให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ ด้วยเสียง 157 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี โดย สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย ว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง ให้อำนาจเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์หรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแก้ไขบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบคดีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายหลังรับหลักการแล้ว สนช. เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายภายในเวลา 45 วัน เปิดให้มีการแปรญัตติใน 7 วัน

 

ที่มาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

 

สนช. มีมติรับหลักการร่าง ...มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไว้พิจารณา 

 

ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง ...มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ .. .... ที่ ครม. เสนอ ด้วยเสียง 132 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย ว่า เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา ซึ่งรัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพพลเมืองและได้กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาขึ้น จึงต้องมีการยกสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดการศึกษาและวิจัยด้านกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้รับข้อสังเกตที่สมาชิก สนช. เสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย อาทิ การกำหนดหน่วยงานขึ้นมาทำหน้าที่บริหารจัดการต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ ภายหลังรับหลักการแล้วกำหนดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวมีจำนวน 17 คน กำหนดกรอบเวลาทำงาน 60 วัน กำหนดเวลาให้แปรญัตติได้ภายใน 7 วัน   

 

ที่มาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา