เวที We fair Welfare : เราสนับสนุนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ขอเชิญร่วมเวที We fair Welfare : เราสนับสนุนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 
.
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม (ด้านหลัง) อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว
………………………………………
12.30 น. ลงทะเบียน 
13.00 น. การแสดงดนตรีจาก Liberate P
.
13.20 น. อ.จอน อึ้งภากรณ์ ทำไมต้องมีรัฐสวัสดิการ ทำไมต้องถ้วนหน้า
.
13.30 น. คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ภาพรวมชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
.
13.40 น. คุณนิมิต เทียนอุดม ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ ด้านสุขภาพและระบบบำนาญ
.
13.50 น. คุณนุชนาถ แท่นทอง ข้อเสนอรัฐสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน
.
14.00 น. คุณสุจิน รุ่งสว่าง ข้อเสนอรัฐสวัสดิการด้านงาน รายได้ ประกันสังคม
.
14.10 น. คุณเจษฎา แต้สมบัติ ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ ด้านสิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม
.
14.20 น. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ ด้านการศึกษา และการปฏิรูประบบภาษี
.
14.30 น. แถลงกิจกรรมการเดินทางไปพบพรรคการเมือง เพื่อนำเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า 
.
#มาได้เลย #ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 
………………………………………………………
จัดโดย เครือข่าย WE FAIR เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม ร่วมกับ 
โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคม
และสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (คคสส.)

#Wefair #Welfare 
#เราสนับสนุนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า