เลือกตั้ง 62: คสช. ใช้ ม.44 ปลดล็อคให้พรรคการเมือง-ประชาชนทำกิจกรรมทางการเมืองได้

เลือกตั้ง 62: คสช. ใช้ ม.44 ปลดล็อคให้พรรคการเมือง-ประชาชนทำกิจกรรมทางการเมืองได้

เมื่อ 11 ธ.ค. 2561
11 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
 
โดยการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ข้อที่ 8 ที่กำหนดว่า ให้ คสช. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายอันเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเลือกตั้ง หลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
โดยสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวคือ
 
ข้อ 1 ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองหรือประชาชนทำกิจกรรมทางการเมือง จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่
 
๐ ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 10/2557 เฉพาะ ข้อ 1. ที่ห้าม จาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ทำธุรกรรมทางการเงิน
 
๐ ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 26/2557 ที่ห้าม สมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำพรรคเกียน และ จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ทำธุรกรรมทางการเงิน
 
๐ ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 39/2557 ที่กำหนดให้บุคคลที่มารายงานตัวต่อ คสช. และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คสช. กำหนด ได้แก่ ห้ามเดินทางออกราชอาณาจักร ห้ามเคลื่อนไหวหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน
 
๐ ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 40/2557 ที่กำหนดให้บุคคลที่ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คสช. กำหนด ได้แก่ ห้ามเดินทางออกราชอาณาจักร ห้ามเคลื่อนไหวหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน
 
๐ ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 57/2557 เฉพาะข้อ 2 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว
 
๐ ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 80/2557 ที่ห้ามแกนนำพรรคเพื่อไทย แกนนำนปช. แกนนำพรรคประชาธิปตย์ และแกนนำ กปปส. รวมทั้งสิ้น 18 คน เดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือทำกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน
 
๐ ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เฉพาะข้อที่ 12 เรื่อง ห้ามผู้ใดมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช.
 
๐ ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2561 เฉพาะข้อ 4, 5 และ 7 เรื่องห้ามพรรคการเมืองดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของคสช.
 
๐ ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 13/2561 เฉพาะข้อ 6 เรื่องห้ามพรรคการเมืองดำเนินการอันเป็นการหาเสืยงบนโลกออนไลน์ และให้ กกต. และ คสช. เป็นคนกำหนดลักษณะต้องห้ามของการสื่อสารบนโลกออนไลน์
 
ข้อ 2 การยกเลิกบรรดาประกาศ/คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามข้อ 1 ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนการยกเลิกโดยคำสั่งนี้
 
สำหรับข้อที่ 2 ยังมีความไม่แน่ชัดในความหมาย เนื่องจากคำว่า 'ไม่กระทบกระเทือน' นั้นจะมีขอบเขตระดับไหน ซึ่งอาจจะหมายถึง การไม่ยกเลิกคดีความหรือเงื่อนไขที่ คสช. เคยใช้กับพรรคการเมือง นักการเมือง ประชาชน ก่อนหน้าจะมีคำสั่งยกเลิกฉบับนี้ หรือ มีผลยกเลิกการดำเนินคดี หรือการดำเนินการ หรือ การปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง คสช. ที่ได้กระทำไปก่อนจะมีคำสั่งยกเลิกนี้ แต่เขียนไว้เพื่อป้องกันการกระทำที่ได้ทำไปก่อนจะมีคำสั่งยกเลิกออกมา