ดิเรกเสวนา: รัฐไทย อาชญากรรมและความรุนแรง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

 

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานดิเรกเสวนา
.
"รัฐไทย อาชญากรรม และความรุนแรง" 
.
เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน และร่วมกันสร้างเครือข่ายต่อต้านการใช้ความรุนแรงและอำนาจอันไม่ชอบธรรมของรัฐ ในวาระเปิดตัวหนังสือ "In Plain Sight: Impunity and Human Rights in Thailand" ของTyrell Haberkorn
.
ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น (ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, University of Wisconsin-Madison)
- ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
- ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)
- คุณสุธารี วรรณศิริ (นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน)
.
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 –16.30 น
.
@ ห้อง ร.202 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์