NLA Weekly (26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561): คสช. ใช้ ม.44 ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้าน สนช. ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ

NLA Weekly (26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561): คสช. ใช้ ม.44 ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้าน สนช. ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ

เมื่อ 2 ธ.ค. 2561
ความเคลื่อวไหวในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สัปดาห์นี้ พบว่า สนช. มีการพิจารณากฎหมายจำนวน 8 ฉบับ แบ่งเป็น การเห็นชอบให้ผ่านเป็นกฎหมายจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สหกรณ์ ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานศาลยุติธรรม และร่าง พ.ร.บ.การจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 19/2561และ 20/2561
 
26 พฤศจิกายน 2561
 
คสช. ใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 19/2561 โดยให้จัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสำมัคคีปรองดอง มีสถานะเทียบเท่ากรมที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีเคยแต่งตั้ง หรือ แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคสช. เช่น คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) เป็นต้น
 
 
นอกจากนี้ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีอีก 3 คน พร้อมกับ ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการสภาพัฒน์ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจำนวนไม่เกิน 3 คน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูป รวมถึงเร่งรัดและกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
 
 
27 พฤศจิกายน 2561
 
คสช. ใช้ ม.44 คุ้มครองคำสั่งแต่งตั้งตำรวจ
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 20/2561 โดยกำหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ปี พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ และให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด และให้ให้ คสช. กำหนดตำแหน่งข้าราชการบริหาร ตามต้องการโดยไม่ต้องย้ายตำแหน่งทุก 4 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด
 
ที่มา: ไอลอว์
 
29 พฤศจิกายน 2561
 
สนช. พิจารณากฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสาระสำคัญ แก้ไขมาตรา 9 ของพ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการ 1 คน รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน โดยจะให้มีตำแหน่งรองเลขาธิการด้วยก็ได้
 
 
สนช. พิจารณากฎหมายขายที่ดินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... โดย สาระสำคัญคือ การขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มาโดยการอุทิศให้ โฉนดที่ดินเลขที่ 5748 เล่มที่ 58 หน้าที่ 48 อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 2 ไร่ และเมื่อได้จัดการขายแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ที่มา: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ เตรียมประกาศใช้เป็น ก.ม.ต่อไป
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542 เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตในการดำเนินกิจการสหกรณ์ รวมถึงกำหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด เพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกลุ่มเกษตรกรและปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 
 
สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมมีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเพื่อแทนที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และให้กองทัพเข้าคุมนโยบาย ได้แก่ ให้รัฐมนตรีและปลัดกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ส่วนสถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งใหม่ยังคงสามารถกู้เงิน ร่วมทุน ถือหุ้นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยไม่ต้องส่งรายได้กลับคลัง
 
ที่มา: ประชาไท
 
สนช.รับหลักการแก้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ ยกเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ให้ สธ.ดูแล
 
ที่ประชุมสนช.รับหลักการวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับแก้ไข ยกเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบให้กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแล ด้านคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) ซึ่งมี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธานกำหนดกรอบพิจารณาให้เสร็จวันที่ 6 ธัวาคมนี้และเสนอให้ สนช.พิจารณาก่อนสิ้นเดือน
 
ที่มา: ประชาไท
 
สนช.มีมติรับหลักกากฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่างกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ไว้พิจารณา
 
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภท มากำหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ยุติหรือระงับข้อพิพาท โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณี
 
ส่วน ร่าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ว่าควรให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่ยอมความได้ ความผิดลหุโทษ และความผิดที่อัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี