“การเมืองไทย คนรุ่นใหม่ควร นิ่งไว้ หรือ ไปต่อ”

 

กำหนดการสัมมนาเรื่อง
“การเมืองไทย คนรุ่นใหม่ควร นิ่งไว้ หรือ ไปต่อ”
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการสัมมนาฯ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - บรรยายเรื่อง “การเมืองไทย คนรุ่นใหม่ควร นิ่งไว้ หรือ ไปต่อ”
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. - บรรยายเรื่อง “การเมืองไทย คนรุ่นใหม่ควร นิ่งไว้ หรือ ไปต่อ”
๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - พิธีปิดการสัมมนาฯ