เวทีเสวนาสะท้อนปัญหาการตีความบังคับใช้กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการจำกัดเสรีภาพของประชาชน

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีเสวนาสะท้อนปัญหาการตีความบังคับใช้กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการจำกัดเสรีภาพของประชาช
.
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุม Auditorium เดอะคอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว (ทางออก 4)

.
จัดโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, โครงการอินเตอร์เพื่อกฎหมายประชาชน, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สนใจเข้าร่วมงานแจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หลักการและเหตุผล 
.
ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เพื่อกำกับควบคุม และดูแลการจัดการชุมนุมสาธารณะของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมานั้น ปรากฏว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวมีปัญหาหลายประการทั้งในทางเนื้อหาสารบัญญัติ และในทางการตีความบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยในทางเนื้อหาของกฎหมายนั้นได้บัญญัติเงื่อนไขขั้นตอนและข้อจำกัดการใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนไว้หลายประการ และมีการกำหนดอัตราโทษที่สูงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
.
ในส่วนการตีความบังคับใช้กฎหมายปรากฏว่า ถ้อยคำที่คลุมเครือไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่รัฐตีความข้อกฎหมายแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี และมีแนวโน้มไปในทางละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งกว่าการคุ้มครองและอำนวยความสะดวก จนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เสรีภาพการชุมนุมเพื่อเคลื่อนไหวรณรงค์และเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากความหวาดกลัวหรือความเสี่ยงในการถูกปิดกั้นขัดขวางการชุมนุมและการดำเนินคดี
.
เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) โครงการอินเตอร์เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) ซึ่งได้ติดตามรวบรวมข้อมูลและศึกษาปัญหาการตีความบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และได้รับการติดต่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพการชุมนุมในสถานการณ์ปัจจุบันจากกลุ่มประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการ “เวทีเสวนาสะท้อนปัญหาการตีความบังคับใช้กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการจำกัดเสรีภาพของประชาชน” ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลปัญหาจากการศึกษารวบรวมของคณะทำงานต่อสาธารณะ

และเป็นพื้นที่ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็น และแนวทางข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและการตีความบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในทางรับรองคุ้มครองเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเพื่อเปิดตัวคู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่คณะทำงานได้จัดทำขึ้นด้ว