สัมมนาวิชาการ CRYPTOCURRENCY สกุลเงินดิจิทัล: โอกาส หรือ อาชญากรรม

 

C R Y P T O C U R R E N C Y
สกุลเงินดิจิทัล: โอกาส หรือ อาชญากรรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร(LT 1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา น.๗๒๓ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จัดโดยนักศึกษา และศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา