NLA weekly (1-7 ต.ค. 2561): สนช. รับหลักการ และผ่านร่างกฎหมาย รวมทั้งหมด 13 ฉบับ

NLA weekly (1-7 ต.ค. 2561): สนช. รับหลักการ และผ่านร่างกฎหมาย รวมทั้งหมด 13 ฉบับ

เมื่อ 7 ต.ค. 2561
สัปดาห์ที่ผ่านสนช. รับหลักการร่างกฎหมาย และผ่านร่างกฎหมาย ทั้งหมด 13 ฉบับ ประกอบด้วย รับหลักการร่างกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ,  ผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ, ผ่านร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และรับหลักการร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการ อีก 5 ฉบับ
 
อีกเรื่องที่น่าสนใจ ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา กกต. มีมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. อีก 2 คนที่เหลือแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือ คณะกรรมการสรรหา กกต. ต้องส่องรายชื่อทั้ง 2 คนให้ สนช. พิจารณาต่อไป 
 
4 ตุลาคม 2561 
 
สนช. รับหลักการร่างกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับรวด ติงควรจำกัดวาระผู้บริหารท้องถิ่น เพราะอยู่นานอาจเสพติดอำนาจ
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างกฎหมายท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ การพิจารณาครั้งนี้ สนช. พิจารณาทั้ง 6 ฉบับพร้อมกัน โดยให้เหตุผลว่าแต่ละฉบับมีหลักการคล้ายกัน ส่วนการลงมติจะลงออกเสียงแยกเป็นรายฉบับ 
 
หลักการและเหตุผลสำคัญของแก้ไขร่างกฎหมายท้องถิ่น คือการแก้ไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากการเลือกของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษผู้บริหารจะมาด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
สำหรับการพิจารณามีสมาชิก สนช. หลายคนลุกขึ้นอภิปรายในหลายประเด็น เช่น พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กล่าวว่า การที่ผู้บริการท้องถิ่นอยู่ในอำนาจนานๆ อาจทำให้เสพติดอำนาจได้ และการอยู่บริหารท้องถิ่นนานๆ จะทำให้ขาดคนหน้าใหม่ในการขึ้นมาทำงาน ขัดกับหลักประชาธิปไตย และหลักการกระจายอำนาจ
 
ผลการลงมติ สนช. มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างกฎหมายท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับรวด โดยถูกกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ สนช. มีมติ สำหรับผลการลงคะแนนของร่างกฎหมายท้องถิ่นแต่ละฉบับมีดังนี้ 
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 171 คน เห็นชอบ 168 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 171 คน เห็นชอบ 168 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน 
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 173 คน เห็นชอบ 170 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 174 คน เห็นชอบ 171 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 172 คน เห็นชอบ 169 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
 
๐ ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้ประชุม 172 คน เห็นชอบ 169 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 2 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
 
ที่มา: ไอลอว์
 
สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แล้ว ด้วยมติ 191 เสียง หลังพิจารณามาแล้วถึง 142 ครั้ง
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.… ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 191 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุม 199 คน การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากการประชุมในวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวาระที่ 2 และ 3 พิจารณาค้างอยู่ โดย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) รับไปปรับแก้ ก่อนมีการลงมติในวาระที่ 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
 
ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ถูกแก้ไขและใช้เวลาประชุมพิจารณายาวนานมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 จนถึง 4 ตุลาคม 2561 รวมการประชุมพิจารณา 142 ครั้ง สาเหตุที่มีการพิจารณายืดเยื้อยาวนาน มาจากการที่บทบัญญัติหลายมาตรายังถูกอภิปรายคัดค้านจากสมาชิก สนช. ระหว่างทางก็ถูกข้อกังขาจากภาคประชาชนในประเด็นเรื่องที่มีการระบุเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้ำสาธารณะจากเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งสุดท้าย กมธ. ได้ตัดประเด็นนี้ออก ก่อนการลงมติในครั้งท้ายสุดนี้ รวมแล้ว กมธ. ได้ทำการศึกษาร่างดังกล่าวนานถึง 570 วัน
 
ที่มา: ไอลอว์
 
5 ตุลาคม 2561
 
สนช.มีมติรับหลักการร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการ 5 ประเภท เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ช่วยเพิ่มกลไกป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับฟังการแถลงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการจำนวน 5 ฉบับ จากวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่เป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี เสนอร่างกฎหมายต่อสภา ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
วิษณุ เครืองามระบุว่า ร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ จะทำให้การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนประเภทต่าง ๆ  ที่ถูกองค์กรตรวจสอบทุจริตชี้มูลความผิด ถูกพิจารณาได้รับการลงโทษแม้ออกจากราชการไปแล้ว และแม้แต่ละหน่วยงานจะมีคณะกรรมการดูแลการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยอยู่แล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวจะทำให้การดำเนินการมีมาตรฐานเดียวกัน และร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ จะเป็นกลไกให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 
หลังรับฟังการชี้แจงแล้ว สมาชิก สนช. ลงมติร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ เป็นรายฉบับ ปรากฏผลให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ พร้อมกำหนดตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา 1 คณะ จำนวน 25 คน ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 5 มีกรอบเวลาดำเนินงาน 60 วัน และเปิดให้แปรญัตติได้ภายใน 7 วัน
 
 
สนช.มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 171 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง  
 
สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ก็เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำหนดให้สินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร การกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง การได้รับยกเว้นการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตนฐานบังคับ และการกำหนดให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมหรือมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับได้โดยต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร ตลอดจนบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพการณ์ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
 
 
คณะกรรมการสรรหา กกต. ได้รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.2 คน เพิ่มเติมแล้ว
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กรรมการสรรหา กกต.) โดย ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ประชุมเพื่อสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ซี่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 14 คน เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ก่อนมีมติเลือก เลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ ทนายความ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. เพิ่มเติม
 
ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กกต. จะจัดทำรายงานและเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาและมีมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป
 
 
6 ตุลาคม 2561
 
กกต.เลื่อนเลือก ส.ว.เร็วขึ้น คาดส่งชื่อให้คสช. ภายใน 4 มกราคม 2562
 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการเลือก ส.ว. ว่า หลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อ ผู้สมัครได้ และวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 จะเปิดให้มีการรับสมัครองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร จากนั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร และหวังว่าในช่วงเดือน พฤศจิกายน รัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออก พ.ร.ฎ.ประกาศให้มีการเลือก ส.ว. 
 
กกต.ได้ตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่ 16 พ.ย. และวันที่ 20-30 พ.ย. จะมีการเปิดรับสมัคร สว. จากนั้นจึงจะเริ่มคัดเลือก สว.ในระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 กกต. จะสามารถส่งชื่อ สว.ให้กับ คสช.เพื่อให้ไปคัดเลือกต่อไป