รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ETDA Thailand ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ใน "งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...." 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องโอเพนฟอรัม (Open Forum) ชั้น 21 ETDA Thailand 

กำหนดการ
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-14.00 น. สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
14.00-15.45 น. เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ....”
15.45-16.00 น. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีได้ที่ 
https://www.zipeventapp.com/e/Open-Forum-12-10-61

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ "พิศาล จรัสโสภณ" โทร. 0 2123 1234 ต่อ 90700 หรือที่อีเมล [email protected]

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม