“ปริทัศน์ คนเดือนตุลา 45 ปี 14 ตุลาคม 2516”

งานเสวนา หัวข้อ “ปริทัศน์ คนเดือนตุลา 45 ปี 14 ตุลาคม 2516”

และเปิดตัวหนังสือ“ปริทัศน์ คนเดือนตุลา-Octobrist Reviews” / 

หนังสือ “ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง”

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561  

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย