NLA weekly (27 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561) : สนช. ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

NLA weekly (27 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561) : สนช. ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

เมื่อ 2 ก.ย. 2561

 

ความเคลื่อนไหวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สรุปยอดผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. เพิ่มเติม 18 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะถูกคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น กกต.​ 2 คน

 

28 สิงหาคม 2561 

 

สนช.  ยืนยันพร้อมพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการเลือกตั้งระดับใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน เพราะขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ เพิ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะส่งให้ สนช. พิจารณาได้เมื่อใด ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะให้การเลือกตั้งใดเกิดขึ้นก่อน ซึ่งต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย แต่หากพิจารณาจากกรอบเวลาของ สนช.แล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งระดับทั่วไป เพราะหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ เข้าสู่ สนช.ภายในเดือนกันยายนนี้ จะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 60-90 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า สนช. พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทันที เพราะต้องการให้เกิดความรวดเร็วทุกฉบับและขณะนี้ ไม่มีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของ สนช. แม้แต่ฉบับเดียว

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา

 

 

สนช. รับหนังสือขอยกเลิกร่างพ.ร.บ. การจราจรทางบก ชี้ เพิ่มโทษปรับสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะปฏิบัติได้

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก วรกร พงศ์ธนากุล ประธานสมาพันธ์ปกป้องสิทธิประชาชน เพื่อขอยกเลิกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจราจรทางบกที่เพิ่มโทษปรับสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติได้ พร้อมระบุว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ไม่ตรงจุดกับการแก้ปัญหาจราจรของบ้านเมืองและจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานตำรวจเรียกรับเงินโดยทุจริต และอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการสอบใบขับขี่ตามมา รวมถึงการแก้กฎหมายเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับผู้ไม่มีใบขับขี่ และต้องโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ลืมพกพาใบขับขี่แล้วไม่สามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจนั้น ยังเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย

 

สุรชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้เสนอมา สนช. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบกส่งร่างให้กฤษฎีกาพิจารณา ยังไม่ผ่านมติของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) หากร่างดังกล่าวผ่านมติ ครม. ส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป รัฐบาล) เพื่อพิจารณาแล้ว ถ้าเห็นด้วยก็จะส่งเข้ามายังสภาเพื่อนำเข้าคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) และจึงจะบรรจุเข้าระเบียบวาระต่อไป อย่างไรก็ตามมองว่า ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวและเสนอมาเป็นประโยชน์และจะได้เผยแพร่ไปยังสมาชิก สนช.ให้ทราบ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาร่างดังกล่าวต่อไป

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา 

 

สนช.รับหนังสือขอให้ตรวจสอบ กรณี ป.ป.ช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

พงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 79 คน ใน จ.เชียงใหม่ โดยแจ้งข้อกล่าวหาในความอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2556 อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา

 

29 สิงหาคม 2561 

 

ยอดผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. เพิ่มเติม 18 คน

 

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-28 ส.ค. 2561 ปรากฎว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 18 คน

 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 โดยขอเชิญประชาชนส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครฯ มายังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

30 สิงหาคม 2561 

 

สนช. ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

 

สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เรียงลำดับมาตราตามที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปรับแก้ไข 54 มาตรา จากทั้งหมด 61 มาตราของร่างฉบับนี้ จากนั้น สนช.พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายมาตรา ทั้ง 54 มาตรา และประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 เป็นกฎหมาย ด้วยมติ เห็นด้วย 206 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง

 

ที่มา: iLaw 

 

ประธาน กมธ. ปกครองท้องถิ่น รับหนังสือค้านร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล ฉบับแก้ไข 

 

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมาธิการ(กมธ.)ปกครองท้องถิ่น รับหนังสือจากสมาคมสมาชิกสภา อบต. แห่งประเทศไทย ที่ยื่นเรื่องคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ในประเด็นที่ให้สมาชิกสภา อบต. คงเหลือหมู่บ้าน/เขตเลือกตั้งละ 1 คน  

 

สมาคมฯ เหตุผลว่า ตามที่มีแผนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ กมธ.ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันพระปกเกล้าดำเนินการเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอยู่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องลดจำนวนสมาชิกสภา อบต. ให้เหลือหมู่บ้านละ 1 คน เพราะเหลือวาระอีกไม่นานก็จะมีกฎหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่แล้ว จึงเห็นว่าในเวลาที่เหลือขอให้มีสมาชิกคงเหลือหมู่บ้านละ 2 คนดังเดิม

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา 

 

สนช. รับการยื่นหนังสือจากภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบฯ ค้านลดปริมาณรับซื้อยาสูบ-แผนนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 รับหนังสือจาก สุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ เพื่อขอให้ สนช.ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวไร่ยาสูบ หลังการยาสูบแห่งประเทศไทย (ย.ส.ท.) ปรับลดปริมาณการรับซื้อยาสูบจากชาวไร่ยาสูบเป็นจำนวนกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ย.ส.ท.ยังมีแผนนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย ภาคีเครือข่ายจึงขอให้ สนช.ช่วยประสานไปยังผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยให้เข้ามาชี้แจง รวมถึงหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวไร่ยาสูบด้วย

 

พีระศักดิ์ กล่าวว่า  สนช.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สนช.ได้มีการประสานงานและลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้มีการยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ชี้แจงว่าจะมีการดำเนินแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้อย่างไรในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยมารับฟังการตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีด้วย

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา 

 

31 สิงหาคม 2561

 

สนช. รับการยื่นเรื่องค้านร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 พร้อมด้วย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธานกรรมาธิการเมือง และคณะ รับหนังสือจากตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำโดย อนุวัธ วงศ์วรรณ ที่ขอคัดค้านและขอยับยั้งการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กลุ่มผู้ยื่นค้านเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่าง อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการกำกับเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับแก้กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรยับยั้งกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ไว้ก่อน เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่ให้สังคมเกิดความสับสน

 

พีระศักดิ์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภา แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเมือง ทำการศึกษา และหากมีข้อสงสัยจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ยื่นค้านฯ เข้าให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

 

ที่มา: สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงของรัฐสภา