'อยู่ด้วยกัน' : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น

'อยู่ด้วยกัน' : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนได้ที่ -- Google Form

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 1. สามารถเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ถุงผ้าใส่เอกสารการประชุมสุดเก๋ฟรี
 3. เอกสารประกอบการประชุมฟรี ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิ์ก่อน
 4. อาหารและอาหารว่างฟรี

นอกจากการประชุมวิชาการที่เปี่ยมด้วยสาระ ท่านจะได้รับสุนทรียรสจากวง String Quartet ในยามเย็นวันที่ 7 กันยายน

หมายุเหตุ:
กำหนดการนำเสนอบทความจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผู้นำเสนอบทความและผู้นำถกไม่ต้องลงทะเบียนในนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์: [email protected]
โทร: 0841308555

รายชื่อบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
"'อยู่ด้วยกัน': โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น" มีดังต่อไปนี้

 1. "ก่อนจะเป็น "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์": ความทรงจำเกี่ยวกับ "พระจอมเกล้า" แบบอื่นในสังคมไทย" / สิกขา สองคำชุม
 2. “ปรัชญา” และ “หัวใจ” ของการผลิต “ทหารอาชีพ” ตามแนวทางของโรงเรียนนายร้อยตะวันตก และข้อคิดสำหรับไทย / พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
 3. Can Machines Become Conscious: A Philosophical Perspective / อ.ดร.ปิยบุตร สุเมตติกุล
 4. Los Angeles Freeway and Capitalistic Violence in Bret Easton Ellis’ Less than Zero / ผ.ศ.เมธาวี โหละสุต
 5. Soren Kierkegaard and the Problems of the Hiddenness of God / อ.พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
 6. กระแสต่อต้านมุสลิมในประเทศไทย: อยู่ด้วยกับความกลัวและความเป็นอื่น / เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ
 7. การกลายเป็นสัตว์: ข้อวิจารณ์ของจวงจื่อต่อมนุษย์นิยมสำนักขงจื่อ / ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
 8. การเป็นผู้กระทำการร่วม: เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ / อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์
 9. ความคลาดเคลื่อนในการมีความเข้าใจของดาซายน์ / ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
 10. ความเป็นไทยและความเป็นอื่นในชื่ออาหารไทยที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส / ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ
 11. ความเป็นแม่: พื้นที่การอยู่ร่วมกันระหว่าง “คน” กับ “เทคโนโลยี” / ปาณิภา สุขสม และ ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
 12. จากฝีแปรงสู่ฟอนต์ลูกทุ่ง: ความสร้างสรรค์ของคนทำป้ายในยุคดิจิทัล / สรัช สินธุประมา
 13. ทฤษฎีระบอบนคร: บททดลองเสนอ / ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
 14. นักวิชาการมนุษยศาสตร์และความขัดแย้งในสังคมไทย: คุณธรรมเชิงสติปัญญาและความอยุติธรรมเชิงญาณวิทยา / รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
 15. บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วย สินค้าผู้ชม (audience commodity) กับการศึกษาสื่อ / รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์
 16. ปรากฏแต่ว่างเปล่า: นามสกุล “ไม่ปรากฏนามสกุล” กับมานุษยวิทยาว่าด้วยชื่อของ “เด็กต่างด้าว” ในโรงเรียนรัฐไทย / อ.มุจลินท์ สุดเจริญ
 17. โปรดเตรียมเทียบเวลา : ความอยากอยู่อย่างตรงเวลาแบบนาฬิกากลในสังคมไทย, ช่วงทศวรรษ 2460 – 2490 / พรนภา ทัดดอกไม้
 18. ไผ่เหล็กลู่ลม : ความ “อยู่เป็น” กับการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา / อภิพล แซ่ตั้ง
 19. พันธมิตรทางอุดมการณ์: ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับชาวม้งในฐานที่มั่นปฏิวัติ ทศวรรษ 2510 – 2520 / มุทิตา เจริญสุข
 20. แฟนบอลกับการแสวงหาพื้นที่สมดุลใหม่ในกระบวนการศิวิไลซ์ / ปัณณวิชญ์ เถระ
 21. มนุษย์แอนะล็อกในโลกดิจิทัล: การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับวิทยาการในภาพยนตร์ชุด Westworld / อรรถพล ปะมะโข
 22. รัฐองค์รวม (Integral State) กับการศึกษาเชิงวิพากษ์ของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินหลังพฤษภาคม 2557 / โอฬาร อ่องฬะ
 23. แรงงานอารมณ์: เซ็กส์ข้ามแดน อำนาจและการต่อรองในเพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนของผู้หญิงแรงงานข้ามชาติลาว กรณีศึกษา พื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งของประเทศไทย / อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล
 24. ล่องไพร กับการสร้างมโนทัศน์ “ลูกผู้ชายนักผจญภัย” ในทศวรรษ 2490 / พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ
 25. โลกปิตาธิปไตยเสมือนจริงของผู้หญิงชื่อ “ศิราณี” / ชานันท์ ยอดหงษ์
 26. วิธีคิดวิทยาอื่นในศาสตร์ด้านหลักสูตร: ว่าด้วยปฏิบัติการช่วงชิงอุดมการณ์ในวงการครุศึกษาไทย / อ.ดร.ออมสิน จตุพร
 27. อยู่กับบาดแผลจากความรุนแรงทางการเมือง ปี 2553-2557 / ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา 
 28. อยู่กับแฟน: บันเทิงคดียาโออิของไทยกับวัฒนธรรมมวลชนในบริบทข้ามสื่อ / รศ.นัทธนัย ประสานนาม
 29. อยู่ในตรอกเล็กซอกน้อย: สถานอบายมุขกับแหล่งบ่มเพาะนักเลงในกรุงเทพฯ พ.ศ.2410-2500 / วรยุทธ พรประเสริฐ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
 30. อยู่ร่วมกันในคุกต่างประเทศ : นักโทษ, อาณานิคม และการปฏิรูปราชทัณฑ์ช่วงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม / อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์