“ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse”

ขอเชิญร่วมงาน ซีรีส์สัมมนา 

“ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา: วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย”

ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีหัวข้อดังนี้ 

1. "Development Economics Reconsidered: From a Gandhian Viewpoint" 
by Professor Kazuya Ishii, Faculty of Law, Policy Science and International Society, Kagawa University, Japan
13.30-15.30. 3 กันยายน 2561

2. “ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21”
โดย อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30-15.30. 8 ตุลาคม 2561*

3. “Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้”
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล บริษัทป่าสาละ จำกัด
13.30-15.30. 5 พฤศจิกายน 2561

4. “เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับแนวคิดหลังการพัฒนา”
โดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30-15.30. 3 ธันวาคม 2561

5. “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา”
โดย ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30-15.30. 20 ธันวาคม 2561

6. “ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen”
โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30-15.30. 14 มกราคม 2562

7. “ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse”
โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30-15.30. 11 กุมภาพันธ์ 2562

ทุกงานจัดที่ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
(*ยกเว้น 2. จัดที่ห้องประชุม 60ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)