เสวนา 200 ปี ชาตกาล คาร์ลมาร์กซ์

 

200 ปี ชาตกาล คาร์ลมาร์กซ์

วันที่ 15 กันยายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง D415

เวลา 9.00-12.00 น.

 

ร่วมเสวนาโดย

รศ.สรวิศ ชัยนาม 

ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

อ.ดร.ปวงชน อุนจะนำ

ผศ.ดร. Katsuyuki Takahashi

อ.ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

รศ.สมชัย ภัทรธนานันท์