People go เดินไปหา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องคำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558 ขัดรัฐธรรมนูญ คดี We walk เฮ อัยการสั่งแล้วไม่ฟ้อง

People go เดินไปหา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องคำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558 ขัดรัฐธรรมนูญ คดี We walk เฮ อัยการสั่งแล้วไม่ฟ้อง

เมื่อ 7 ส.ค. 2561

7 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00-9.40 น. ประชาชนจากเครือข่าย People Go Network รวมตัวกันที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเดินไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมชูป้ายรณรงค์ “ปลดอาวุธคสช.” ซึ่งเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง และคำสั่งหัวหน้า คสช. 35 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่3/2558 ที่จำกัดการชุมนุมห้าคนขึ้นไป เป็นปัญหาให้เครือข่ายทำกิจกรรมแล้วถูกตั้งข้อหา

10.00 น. เครือข่ายฯ ได้เดินจนถึงบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) จากนั้น ได้แถลงถึงการเดินทางมาในวันนี้ พร้อมรณรงค์เข้าชื่อปลดอาวุธ คสช. 

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า ปัญหาของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ไม่เพียงส่งผลกระทบแค่เฉพาะคดี we walk แต่ยังกระทบถึงประชาชนอีกกว่า 400 คนที่ถูกดำเนินคดีนี้ เราเห็นว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง ทั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพขั้นพื้นฐานเอาไว้ แต่กลับมีคำสั่งแปลกๆ มาเล่นงานประชาชน ถ้าไม่หยุดยั้ง จะมีคนไทยโดน คดี3/2558 อยู่เรื่อยๆ 

 

เลิศศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ที่เดินมาวันนี้เรายังต้องการทดสอบผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากเป็นองค์กรอิสระ และรับภาษีจากประชาชน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ และหวังว่าจะมีความกล้าหาญในอำนาจหน้าที่ของตัวเองในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่ยื่นจะถือว่าไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองตามที่กฎหมายมีอยู่ 

อมรินทร์ สายจันทร์ ทีมทนายของเครือข่ายฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการใช้สิทธิยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับว่าต้องทำโดยผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วหลายครั้งที่พยายามยื่นต่อผู้ตรวจการก็ไม่สำเร็จ การมายื่นคำร้องครั้งนี้เนื่องจากคสช. ออกคำสั่งมาขัดต่อหลักนิติธรรมของรัฐธรรมนูญ และมีการตีความใช้กันอย่างเกินขอบเขตและไม่มีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกเลิก ครั้งนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ทำหน้าที่เราก็จะไปยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง 

ในขณะที่นิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายฯ แถลงต่อสื่อมวลชนว่าทนายที่รับมอบอำนาจไปรายงานตัวแทนแจ้งว่าอัยการจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี we walk

10.30 น. ตัวแทนเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินมารับเรื่อง การขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 และขอให้พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560

ด้านนิมิตร์ เทียนอุดม กล่าวต่อรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินว่า เครือข่ายฯที่มาในวันนี้เป็นประชาชนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความกังวลต่อคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 แต่ลำพังประชาชนก็คงทำอะไรได้ไม่มากนัก จึงเห็นว่าหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตามที่ร้องเรียนในวันนี้ จะเป็นบทพิสูจน์ว่าองค์อิสระยังมีความจำเป็น วันนี้ครบรอบ 2 ปี การลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน “เราประสงค์ที่จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ภายใต้ประกาศคำสั่ง คสช.”

ส่วนสาระสำคัญของหนังสือร้องเรียน คือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 มีข้อความหรือเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26 และมาตรา 44 หรือไม่ และขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัติใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ โดยเสนอแนะให้คสช. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่3/2558 และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการทบทวนยกเลิกคาสั่งนั้น และปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 เครือข่าย People Go Network ได้จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาสังคมไปยังสาธารณชน ในเรื่องหลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทางกลุ่มฯได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามขั้นตอนของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และการจัดกิจกรรมภายใต้ขอบเขตที่ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวกำหนด ทว่าผู้ร่วมกิจกรรมแปดคนได้แก่ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์, อนุสรณ์อุณโณ, นิมิตร์ เทียนอุดม, สมชายกระจ่างแสง, แสงศิริ ตรีมรรคา, นุชนารถ แท่นทอง, อุบล อยู่หว้า และจำนงค์ หนูพันธ์ ถูกแจ้งความดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่า ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป กระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ปัจจุบันคดีดังกล่าวค้างอยู่สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ซึ่งที่ผ่านมามีการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องไม่ฟ้อง แต่อัยการได้เลื่อนฟังคำสั่งไปแล้วถึง 5 ครั้ง กระทั่งมีคำสั่งไม่ฟ้องในวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: