NLA Weekly (23 - 29 กรกฎาคม 2561): สนช. เคาะใช้วิธีการสรรหา กกต. 2 คนสุดท้าย ไม่ใช้การทาบทามรายบุคคล

NLA Weekly (23 - 29 กรกฎาคม 2561): สนช. เคาะใช้วิธีการสรรหา กกต. 2 คนสุดท้าย ไม่ใช้การทาบทามรายบุคคล

เมื่อ 28 ก.ค. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. รับหลักการร่าง ...สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ส่วนการสรรหา กกต.  2 คนที่เหลือนั้น พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า จะเปิดรับสมัครใหม่เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติได้เข้ารับการสรรหา โดยจะไม่ใช้วิธีการทาบทาม และกกต. จะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานกกตในวันที่ 31 .. นี้ 

 

ขณะที่ ความคืบหน้าของกฎหมายท้องถิ่น เลขาฯกฤษฎีกา เปิดเผยว่า พิจารณาเสร็จแล้ว 5 จาก 6 ฉบับ และครบหมดจะเสนอกฎหมายทั้งหมดเป็นแพคเกจให้ สนช. พิจารณา

 

25 กรกฎาคม 2561

 

คณะผู้ยกร่าง ...ยาแผนไทยฯ ยื่นขอริเริ่มเสนอร่าง ...ยาแผนไทยฯ ต่อ สนช

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก ดร.สยันต์ พรมดี ประธานคณะผู้ยกร่างพระราชบัญญัติ (...) ยาแผนไทย .. ... พร้อมคณะ เพื่อขอเป็นผู้ริเริ่มเสนอร่าง ... ยาแผนไทย .. ...   หวังพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญ 

 

ขั้นตอนจากนี้จะเป็นการตรวจสอบรายชื่อผู้ริเริ่มที่เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 15 วัน หากกระบวนการทุกอย่างถูกต้อง จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของการร่างกฎหมายได้

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช. รับหนังสือคัดค้านการขอเปิดเสรีให้คนต่างด้าวมาประกอบอาชีพในประเทศไทย

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพทนายความ พร้อมคณะ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ สนช.ช่วยประสานงานคณะรัฐมนตรี และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา เพื่อคัดค้านการขอเปิดเสรีให้คนต่างด้าวมาประกอบอาชีพในประเทศไทยใน 5 สาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยอาชีพธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัทในเครือ ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค และธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินให้กับบริษัทในเครือ รวมทั้งอาชีพสงวนที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยกระทรวงแรงงานได้มีการทบทวนเสนอให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพได้ใน 10 อาชีพ 

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

26 กรกฎาคม 2561

 

สนช. รับหลักการร่าง ...สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (...) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .. .... ไว้พิจารณา

กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีภารกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ สมควรปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

สนช. เคาะ! การสรรหา กกต. 2 คนสุดท้าย เปิดรับสมัครเหมือนเดิม ไม่ใช้การทาบทามรายบุคคล

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เหลืออีก 2 คน เพื่อให้ได้ครบตามจำนวน 7 คน ว่า เบื้องต้นได้หารือกับประธานศาลฎีกา และประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว ว่าจะเปิดรับสมัครใหม่เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติได้เข้ารับการสรรหา โดยจะไม่ใช้วิธีการทาบทาม เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เหมาะสม 

 

ทั้งนี้ หากเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่คาดว่าจะร่นระยะเวลาในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาจาก 90 วัน เหลือ 60 วัน แต่ในส่วนของการพิจารณาของ สนช. อาจต้องใช้กรอบเวลา 45 วันตามที่กฎหมายกำหนด เพราะไม่สามารถเร่งรัดได้ เนื่องจากเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรม ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ 

 

ที่มา: ไอลอว์ 

 

เลขาฯกฤษฎีกา เผยกม.ท้องถิ่นเสร็จแล้ว 5 จาก 6 ฉบับ ยังไม่รู้วันเลือกตั้งท้องถิ่นเวลา 

 

ที่ทำเนียบรัฐบาล ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กฎหมายเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เสร็จแล้ว เหลือเพียงระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เป็นฉบับสุดท้าย โดยต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย เมื่อส่งกลับมาครบหมดแล้ว จะเสนอกฎหมายทั้งหมดเป็นแพคเกจ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ส่วนการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนนั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ก่อนเลือกตั้งระดับชาติหรือไม่

 

ที่มา: มติชนออนไลน์

 

27 กรกฎาคม 2561

 

วิษณุ เผยคลายล็อกพรรคการเมืองยังไม่คืบหน้า

 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 รวม 4 แนวทางเพื่อคลายล็อกพรรคการเมืองว่า นอกจากการให้แนวทางทั้ง 4 แนวทาง เรื่องอื่นไม่มีอะไรคืบหน้า เพราะทั้งหมดนิ่งหมดแล้ว เหลือเพียงการจัดทำไพรมารีโหวต ซึ่งขณะนี้ฟังอยู่ว่าใครแสดงความคิดเห็นอะไร

 

ที่มา: ข่าวสด