วงเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ”

 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และคณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน จัดวงเสวนาวิชาการในหัวข้อ
 
การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ 
ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคาร D ศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและการคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ 
 
และคาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตระหนักถึงหลักการ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการสากล พร้อมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในภูมิภาค และสุดแล้วรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการปรับปรุงสถานภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการดังนี้
 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
 
09.00-09.30 น. กล่าวเปิด โดย 
 
- ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า*
- ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานคณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน
 
09.30-12.00 น. อภิปราย “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ”

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
- Mr. Jerald Joseph, Commissioner of the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM)
- Dr. Khoo Ying Hooi, University of Malaya
- คุณสุธาวัลย์ ชั้นประเสริฐ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย
 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00-16.00 น. เวทีสาธารณะเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระบวนการสรรหาในประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี
 
16.00-16.30 น. สรุป/ปิดการเสวนา
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศันสนีย์ สุทธิศันสนีย์ โทร. 081-862 8614 อีเมล์ [email protected] หรือ คุณวรสันต์ รวงผึ้ง โทร. 02 441 0813-5 ต่อ 1105