การนำเสนอรายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย์และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมายในประเทศ ไทย ประจำปี 2559-2560

 

ขอเชิญร่วมงาน
 

การนำเสนอรายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย์และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมายในประเทศ
ไทย ประจำปี 2559-2560
(Trafficking in Persons Report 2016:2017 : Challenges on Law and Policy)

 

และร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ “มุมมองคนทำงานต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย”
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกมลมาส ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:15

นำเสนอรายงานปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้า 
มนุษย์ ปี 2559 -2560 โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ เยาดำ และนางสาวภัทรวีร์ เตจ๊ะนัง

ผู้ร่วมวงเสวนา ประกอบด้วย

• พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง และ พันตำรวจเอกหญิง กษิรานิษฐ์ เตชิตวรเศรษฐ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พูดประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ 

• อัยการประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญด้านการทำคดีค้ามนุษย์ พูดประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายค้ามนุษย์ที่ผ่านมา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม

• นายสมชาย หอมลออ ทนายความผู้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา พูดประเด็น ในฐานะทนายความในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

• นางสาวสุธาสินี แก้วแหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ พูดประเด็นการคุ้มครองผู้เสียหายนอกสถานคุ้มครองของรัฐ และความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดตั้งสถานคุ้มครองขององค์กรภาคประชาสังคม

• ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พูดประเด็น นโยบาย กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ลงชื่อได้ที่ นางสาวภัทรวีร์ เตจ๊ะนัง เบอร์โทรศัพท์ 063- 939-0808 Email: [email protected]