สนช. พิจารณา 5 ร่างพ.ร.บเพิ่มเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระ

สนช. พิจารณา 5 ร่างพ.ร.บเพิ่มเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระ

เมื่อ 11 ก.ค. 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณารับหลักการวาระที่ 1 ร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่

 

1. ร่าง ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) .. ... 

2. ร่าง ...จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ..) .. ... 

3. ร่าง ...เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ .. ... 

4. ร่าง ...เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ .. ... 

5. ร่าง ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ .. ...

 

โดยกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2548  ทั้งนี้ การขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินย้อนหลังเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

คสชผลักดันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและองค์กรอิสระ

 

สำหรับที่มาที่ไปของกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ เริ่มต้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมติดังกล่าวระบุถึงการขยายเพดานเงินเดือนข้าราชการ และให้ปรับเงินเดือนข้าราชการให้สูงขึ้น และรวมไปถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระ ได้รับเงินเดือนย้อนหลังภายใต้เงื่อนไขของมติครม.นี้ คือ ย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

 

ยกเว้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้รับเงินเดือนย้อนหลังไปถึงปี 2548 โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเพราะช่วงปี 2548 มีการปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ศาล อัยการ แต่กสม.คือข้าราชการที่ตกสำรวจ เพราะตัวเลขยังไม่นิ่ง จึงตกลงกันว่าเมื่อตัวเลขนิ่งก็จะย้อนหลังให้เป็นพิเศษ

 

 

ปธ.ศาลฎีกาและศาลปกครองเงินเดือนเพิ่มเป็น 138,090 บาท/เดือน

 

ร่าง ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และร่าง ...จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพ..ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม .. 2543 และพ..จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง .. 2552  ตามลำดับ เพื่อปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและศาลปกครองให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 

ตามร่างพ..บนี้ ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดจะได้รับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวมเป็น 138,090 บาทต่อเดือน จากเดิมได้รับเงินเดือน 75,590 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 บาทต่อเดือน

 

ปธ.องค์กรอิสระเงินเดือนเพิ่มเป็น 131,920 บาท/เดือน และได้เงินย้อนหลังถึงปี 57 

 

ร่าง ...เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ .. ... มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติม ..เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน .. 2541

 

ร่างฉบับนี้ นอกจาก ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเดินทางแล้ว ยังให้ประธานและกรรมการองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเงินเดือนย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยให้รับเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่กสม.ให้ได้รับย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยกำหนดอัตราและช่วงระยะเวลา 5 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการปรับอัตราตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

 

ตามร่าง ..บนี้ ประธาน กกตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรม ..ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกสมจะได้รับเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 131,920 บาทต่อเดือน จากเดิม ได้รับเงินเดือน 74,420 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวมเป็นเงิน 119,920 บาทต่อเดือนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์อิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 รวมเป็นเงิน 123,040 บาทต่อเดือน จากเดิม เงินเดือน 73,240 และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

 

ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญเงินเดือนเพิ่มเป็น 138,090 บาท/เดือน และย้อนหลังถึง ปี 57

ร่าง ...เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ .. ... ตราขึ้นใหม่เพื่อออกแยกจากจากองค์กรอิสระอื่นๆ และให้กำหนดเงินเดือนในลักษณะเดียวกับกับข้าราชการตุลาการและตุลาการศาลปกครอง

 

ร่างฉบับนี้ นอกจาก ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเดินทางแล้ว ยังให้ประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือนย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ด้วย

 

ตามร่าง ..บนี้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวมเป็น 138,090 บาทต่อเดือน จากเดิม เงินเดือน 75,590 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 บาทต่อเดือน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือน 81,920  บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 131,920 บาทต่อเดือน จากเดิม เงินเดือน 73,240 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

 

อัยการสูงสุดเงินเดือนเพิ่มเป็น 131,920 บาทต่อเดือน

 

ร่าง ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) .. ... มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ .. 2558 เพื่อปรับเพิ่มเติมอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

 

ตามร่างพ..บนี้ อัยการสูงสุดได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 131,920 บาทต่อเดือน จากเดิมได้รับเงินเดือน 73,240 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

 

สนช. 1 คน ได้เงินเดือนเพิ่มเพราะนั่งควบตำแหน่งผู้พิพากษา

 

เนื่องจากข้าราชการตุลาการสามารถควบตำแหน่งสมาชิกสนชได้ ในที่ประชุมสนชซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาร่าง ..ทั้ง 5 ฉบับนี้ มีสมาชิกสนชอย่างน้อย 1 คน คือ สุชาติ ตระกูลเกษมสุข ที่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อยู่ ดังนั้น สุชาติก็จะได้ปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หากร่าง ...ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) .. ... ผ่านสนช.และประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

รัฐบาลเตรียมเงิน 450 ล้านบาท จ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้ศาลและองค์กรอิสระ

 

ยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งย้อนหลังให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งกฎหมายจะมีผลย้อนหลังไปถึง ..2557 เว้นแต่กรณีของกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่จะมีผลย้อนไปตั้งแต่พ..2548 

 

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: