รู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อ 4 เม.ย. 2561
 
การมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ชาติ
 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์
 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ