NLA Weekly (13 - 19 มกราคม 2561): สนช.ชงเลื่อนเลือกตั้งต้นปี 62

NLA Weekly (13 - 19 มกราคม 2561): สนช.ชงเลื่อนเลือกตั้งต้นปี 62

เมื่อ 21 ม.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ ไฮไลท์อยู่ที่ความเป็นได้ที่จะมีการ ‘เลื่อนการเลือกตั้ง’ ไปเป็นต้นปี 2562 หากสนช. เห็นชอบร่างพ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าวแก้ไขให้มีการขยายเวลาการบังคับใช้ไปอีก 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว
 
สนช. เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เป็นกฎหมาย ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อีกทั้ง มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน นอกจากนี้ และเห็นชอบให้นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
16 มกราคม 2561
 
ประธาน กรธ. เชื่อ สมาชิก สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เกิดผลดีกับทุกฝ่าย
 
มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเข้าชื่อเสนอผ่านประธาน สนช. เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหญ่ สนช. เห็นชอบไปแล้ว โดยให้งดเว้นการใช้ลักษณะต้องห้ามในบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ส่วนตัวมองว่า แนวทางข้างต้นจะทำให้ได้ข้อยุติและเกิดผลดีกับทุกฝ่าย เพราะหากปล่อยให้ร่างกฎหมายผ่านไปจนมีผลใช้บังคับ ในอนาคตอาจมีผู้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากศาลวินิจฉัยแล้วว่าถูกต้องก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าวินิจฉัยแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดปัญหาย้อนกลับและเกิดความเสียหายตามมาได้
 
 
18 มกราคม 2561
 
ปธ.กรธ. ระบุ ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูก ส.ส.ทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมได้ 
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.) เตรียมขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวออกไป 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้วว่า แม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมายสามารถทำได้ ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายหลายฉบับก็มีการกำหนดแบบนี้ เนื่องจากสภาเห็นว่าหากบังคับใช้ทันทีอาจมีผลกระทบ จึงสามารถขยับเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ 6 เดือน บางฉบับขยายเวลาการบังคับใช้ 1 ปี หรือไม่มีกรอบเวลา แต่ในการขยายเวลาจะต้องมีเหตุผลและสามารถอธิบายสังคมได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่ทราบว่า ร่างพ.ร.บ.ข้างต้นจะมีการขยายระยะเวลาหรือไม่ จึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 
 
 
สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง สนช.มีมติรับหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอไว้ในวาระแรก เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่พิจารณาศึกษาและเสนอกลับมายัง สนช. ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งท้ายที่สุด สนช. มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียง 158 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 167 คน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลัง เป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย
 
 
32 สนช.ยื่น “พรเพชร” ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายป.ป.ช. ระบุไม่พาดพิงองค์กรอิสระอื่น
 
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นรายชื่อสนช.จำนวน 32 รายชื่อต่อประธานสนช.แล้ว เพื่อขอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.... ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยในประเด็นการยกเว้นลักษณะต้องห้ามของป.ป.ช.ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเป็นการยื่นขอให้วินิจฉัยในประเด็นเดียว และไม่มีการพาดพิงหรืออ้างอิงถึงองค์กรอื่น อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ที่มา: เดลินิวส์
 
ประธาน สนช. ชะลอส่งร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คาด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รู้ผล 
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้รับคำร้องจากสมาชิก สนช.  32 คน ที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช.  ในประเด็นที่มีการยกเว้นใช้ลักษณะต้องห้ามกับกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระนั้น  ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำคำร้อง เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเย็นวันนี้หรือไม่เกินภายในวันพรุ่งนี้(19 ม.ค.61) และจะชะลอการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งคาดว่า ศาลจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือขึ้นกับดุลพินิจของศาลในการพิจารณา
 
 
สนช.มีมติเห็นชอบให้นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติให้ความเห็นชอบ ให้นายประจักษ์ บุญยัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนน 178 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 184 คน
 
 
สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาร่าง พ.ร.บ. จำนวน 17 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน กรอบเวลาพิจารณา 30 วัน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการตราร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวว่า เนื่องจากมีผู้ประกันตนจำนวนประมาณ 1 ล้านราย  ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ซึ่งส่งผลทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เป็นเหตุไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม และไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก รัฐบาลจึงได้เสนอให้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีกครั้งด้านสมาชิก สนช. เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ พร้อมชี้ว่า เป็นอีกหนึ่งกฎหมายชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล     
 
 
19 มกราคม 2561
 
กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ
 
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แถลงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ผู้สมัคร ส.ว.ต้องมาจาก 20 กลุ่มอาชีพ ที่ประชุมกมธ.ได้หารือได้ข้อสรุปเห็นควรให้ปรับลดเหลือ 15 กลุ่ม นอกจากนี้ ที่ประชุม กมธ. ได้พิจารณายกเลิกการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ  โดยให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพทุกระดับ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศแทน ทั้งนี้ กมธ.จะมีการประชุมเพื่อทบทวนเนื้อหาร่างกฎหมายครั้งสุดท้าย วันที่ 23 ม.ค.นี้ และส่งให้ที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้
 
 
สนช.มีมติ 168 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 168  เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ. สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2535 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้มีการจัดทำกฎหมายที่จำเป็น
 
 
สนช.ชงเลื่อนเลือกตั้งต้นปี 62 อ้างสอดรับกับคำสั่งคสช.ปมพรรคการเมือง ยันไร้ใบสั่ง
 
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นทุกมาตราแล้ว และจะมีการแถลงรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดในวันที่ 22 ม.ค. ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา 2 ของกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา