we walk เดินมิตรภาพ

 

รายละเอียดกิจกรรม 

we walk เดินมิตรภาพ เป็นการเดินเพื่อเชื่อมประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง หาเพื่อนร่วมประสบการณ์ ร่วมกันสะท้อนปัญหา แสดงความเห็น สร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง เป็นการเดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต  ยืนยันในสิทธิของประชาชนในทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญ 

 

การเดินมิตรภาพนี้ เป็นการเดินร่วมกันจากเครือข่ายประชาชน 4 เครือข่าย ประกอบด้วย 

 

1. เพื่อสุขภาพ - เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

2. เพื่อข้าวปลาอาหาร - เครือข่ายเกษตรทางเลือก - ความมั่นคงทางอาหาร 

3. เพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน - เครือข่ายทรัพยากร - สิทธิชุมชน 

4. เพื่อเสรีภาพ - เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายที่ติดตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 

 

โดยกิจกรรมจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561