งานแถลงข่าวโครงการประกวดวาดภาพ “Out of the Box” และเสวนาสตรีทีทอล์คครั้งที่สอง

เมื่อพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนได้มีการตีความกว้างไปถึงการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับเด็กทุกคน แต่จากงานวิจัยเรื่อง “การรังแกต่อกล่มนักเรียนที่เป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศ หรือคนรักเพศเดียวกัน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา: รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการป้องกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย” โดย Plan International และ องค์กรยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพฯ พบว่าความรุนแรงจากการหยอกล้อ กลั่นแกล้งและรังแกกันในหมู่นักเรียนเป็นความรุนแรงจากโครงสร้างและวัฒนธรรมที่ปราศจากความเข้าใจหรือตระหนักของผู้มีอำนาจในสถานศึกษา หรือผู้มีอำนาจเหล่านั้นมีความเข้าใจในสภาวะเหล่านี้แตกต่างจากเยาวชนเพศหลากหลายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการมีสภาวะซึมเศร้า การขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการพยายามฆ่าตัวตายของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
ทางกลุ่ม TEA (โรงน้ำชา) เห็นว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาและพื้นที่อื่นนั้นเป็นความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้น โดยอิงกับทัศนะคติและมุมมองเป็นเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เริ่มต้นจากการสำรวจแบบสุ่มเพิ่มเติมเรื่องความรู้ความใจของเยาวชนทั่วๆ ไปทุกกลุ่ม ตั้งแต่อายุ 10-18 ปี ในเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ผ่านการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปวาด ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในความเข้าใจของฉัน”  โดยใช้รางวัลและกิจกรรมเวิร์คช็อปตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นนิยมเป็นเครื่องมือและแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่เข้าสู่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเยาวชนอาศัยอยู่ และเป็นการปูทางไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในกลุ่มเยาวชน  
 
เนื่องจากวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย โครงการสตรี T-Talk จึงต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นของเยาวชนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา  นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ พื้นฐานสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้าง พื้นที่ปลอดภัย ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย  
 
ภายหลังการแถลงข่าว โรงน้ำชา ร่วมกับกลุ่มสตรี @ ธรรมศาสตร์ ในนามโครงการสตรี ที-ทอล์ค จัดงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ไม่กลั่นแกล้งล้อเลียน เรียนรู้ความหลากหลาย เข้าใจความเท่าเทียม” เวลา 13.00 - 15.00 น. และกิจกรรมศิลปะบำบัด โดย วิจิตรา เตรตระกูล กระบวนกรอิสระ เวลา 15.00 - 16.30 น. 
 
จึงขอเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าว ในวันและเวลาดังกล่าว หรือ ท่านสามารถเข้าถึงการถ่ายสดออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/events/2050592101844446/