เสวนาวิชาการชุดประเทศไทยไม่ทำงาน "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น"

เสวนาวิชาการชุดประเทศไทยไม่ทำงาน "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น"

 

 โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง และคณะ

 

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

 

ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จัดโดย เครือขข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)