เสวนาวิชาการชุดประเทศไทยไม่ทำงาน "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบ"

เสวนาวิชาการ : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และ ความรับผิดชอบ

 

โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และ เดชรัต สุขกำเนิด 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

จัดโดย เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืือง (คนส.)