NLA weekly (21-27 ต.ค. 60) หัวหน้า คสช. ฉวยโอกาสออก 4 คำสั่ง ใน 1 วัน ก่อนงานราชพิธี

NLA weekly (21-27 ต.ค. 60) หัวหน้า คสช. ฉวยโอกาสออก 4 คำสั่ง ใน 1 วัน ก่อนงานราชพิธี

เมื่อ 29 ต.ค. 2560
 
22 ตุลาคม 2560
 
คาด พ.ร.ป. ป.ป.ช. เข้าสภา 2 พ.ย. นี้ 
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เข้าที่สภา สนช.ได้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ทันกรอบเวลา ด้าน อุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่าจะมีการประชุมกันในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจาณากฎหมายลูกที่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นกำลังให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้ สนช. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 
 
25 ตุลาคม 2560
 
คำสั่งหัวหน้า คสช. ให้ผู้พิการเลือกสิทธิประกันสุขภาพได้เพียงสิทธิ์เดียว
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 45/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58/2559 โดยมีสาระสำคัญให้ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายการประกันสังคมเลือกใช้สิทธิประกันสุขภาพได้เพียงสิทธิเดียว ระหว่าง สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถเลือกใช้สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิเป็นรายปี และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 
 
ใช้ ม. 44 จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 46/2560 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีสาระสำคัญคือ ให้มีการจัดตั้งสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีอำนาจในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว และมีอำนาจในการขอเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุจำเป็นฉุกเฉิน
 
 
หัวหน้า คสช. ใช้ ม. 44 ยกเว้นการใช้กฎหมายผังเมืองในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2560 เรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีสาระสำคัญ  คือ ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6  เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
โดยแผนพัฒนาดังกล่าวต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกด้วย และต้องครอบคลุม ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำ ควบคุมและขจัดมลภาวะ ป้องกันอุบัติภัย 
 
 
หัวหน้า คสช. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญคือ การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ที่ปรึกษา และโฆษก ประจำตัวผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ใน คสช. จำนวน 34 คน โดยเป็นทหาร และตำรวจ 31 คน โดยมีรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจอยู่ 3 คน คือ 
 
1. พล.อ.วลิต โรจนภักดี สมาชิกสนช. ถูกตั้งเป็น รองเลขาธิการฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
2. มยุระ ช่วงโชติ บุตรสาวของมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรธ. ถูกตั้งเป็น รองเลขาธิการฯ มีชัย ฤชุพันธ์"
3. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ถูกตั้งเป็น โฆษกประจำคสช.