เสาวนาวิชาการ "การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้พักและผู้ประกอบกิจการหอพัก อันเกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558"

 

สถานที่ : ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 13.00 - 16.00 น.