ปฏิรูปการประกันตัวเพื่อความเสมอภาคในสังคม: ร่วมกันแสวงหามาตรการทดแทนการขังระหว่างพิจารณา

 

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนาวิชาการในหัวข้อ
"ปฏิรูปการประกันตัวเพื่อความเสมอภาคในสังคม:
ร่วมกันแสวงหามาตรการทดแทนการขังระหว่างพิจารณา"
 
 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.15 น.
 
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
9.00 – 9.30 น.     สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

9.30 – 10.45 น. ร่วมเสวนาวิชาการ โดย
- นายบุญรอด ตันประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1
- นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
- ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายเฮนนิ่ง กลาซเซอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบาย สาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (CPG)
 
10.45 – 11.15 น. ช่วงถาม-ตอบ
 
11.15 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว