NLA weekly 23 – 29 ก.ย. 2560 : แต่งตั้งคกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน สนช. เห็นชอบหลักการกฎหมายศาลรธน. เปิดช่องห้ามวิจารณ์

NLA weekly 23 – 29 ก.ย. 2560 : แต่งตั้งคกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน สนช. เห็นชอบหลักการกฎหมายศาลรธน. เปิดช่องห้ามวิจารณ์

เมื่อ 1 ต.ค. 2560
สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีประกาศการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย แต่ทว่า บางรายชื่อก็ปฏิเสธการเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าว นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติรับกฎหมายลูกว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไว้พิจารณา พร้อมกันนี้ยังมีการประกาศใช้กฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 โดยสาระสำคัญคือ จำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์เท่านั้น
 
25 กันยายน 2560
 
หัวหน้า คสช.ตั้ง 'พรชัย' นั่งรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ พรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้มีอาวุโสสูงสุดในตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 24 ก.ย.2560 หรือจนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้า หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
ที่มา : ไทยรัฐ
26 กันยายน 2560
 
นายกฯชี้ยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
 
ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ว่า เป็นการมาพูดคุยและแนะนำตัวกัน จากนั้นค่อยมาว่ากันเรื่องกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ว่าแต่ละอย่างว่ากันอย่างไร และจะทำงานกันต่อไปอย่างไร โดยจะต้องมีการสานต่อกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และคณะกรรมการปฏิรูปที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อจะเดินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการบริหารราชการของรัฐบาลต่อ ๆ ไปว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปเป็นเรื่องของแต่ละรัฐบาลจะหาวิธีการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมีกลไกอยู่แล้วเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ 
 
 
ดีเดย์ ประกาศใช้ พ.ร.บ.มาตรการติดตามจับผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 สาระสำคัญในพ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดว่าผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คําปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนี  อีกทั้งกำหนดให้มีการให้เงินสินบนแก่ผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่พนักงานหรือตำรวจจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีได้ ทั้งนี้ให้นำเงินค่าปรับตามคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นเงินสินนำจับดังกล่าว โดยคํานึงถึงความยากง่ายในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยผู้นั้น  สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสินบนนำจับนี้ กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม(ก.บ.ศ.)
 
 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธาน-กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดใหม่
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้คือ 1.พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ เป็นประธานคตง. 2.ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ 3.พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ 4.จินดา มหัทธนวัฒน์ 5. วีระยุทธ ปั้นน่วม 6.สรรเสริญ พลเจียก 7.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ที่มา : เดลินิวส์
 
28 กันยายน 2560 
 
สนช.รับหลักการร่างพ.ร.ป.ศาลรธน. รีเซ็ตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธาน ได้มีมติเอกฉันท์ 198 คะแนนรับหลักการร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวาระแรก ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เสนอ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 22 คน พิจารณาภายใน 50 วัน  
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวว่า “ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการให้มีกลไกการทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องความคงอยู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน กรธ.ได้กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกองค์กร คือ การให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น จะมีเพียงเฉพาะกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เท่านั้นที่กรธ.บัญญัติให้แตกต่างออกไปด้วยการให้พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อกสม.ให้มีกระบวนการสรรหาให้สอดคล้องกับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม หากในชั้นคณะกรรมาธิการของสนช.จะมีการแก้ไขหรือมีความเห็นอย่างไรก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสนช.”
 
ที่มา : เดลินิวส์
 
ประกาศใช้ กม.ลูกคดีอาญานักการเมือง จำเลยยื่นอุทธรณ์ต้องมาศาล มิให้นับเวลาหนีในอายุความ
 
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ไม่ให้นับเวลาที่จำเลยหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ไต่สวนพยานลับหลังได้กรณีที่จำเลยหนี ออกหมายจับแต่จับไม่ได้หรือนัดแล้วไม่มา กรณีของการอุทธรณ์ระบุว่าคำพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์
 
 
ประกาศตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดย แบ่งเป็น คณะกรรมการทั้งหมด 6 ฝ่าย คือ 1.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอบเขตสถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด การค้ามนุษย์และภัยอื่น ๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ 10 คน 2.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ขอบเขต การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ 12 คน  3. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขอบเขตคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ 13 คน 4. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมขอบเขตผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้านเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน 13 คน 5. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอบเขตทรัพยากรน้ำพลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่งทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง 9 คน และ 6. ณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐขอบเขตโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจอัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน อีก 13 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
 
ตอนท้ายของประกาศยังได้ระบุว่า ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวน สามารถแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ และจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) กําหนด
 
ที่มา : เดลินิวส์
 
พ.ร.บ. อีอีซี ผ่านมติเอกฉันท์ สนช.
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 175 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. … หรือ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย นายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี ร่วมประชุมเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ สนช.
 
สำหรับสาระสำคัญ เป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตไปพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 
กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะกรรมการฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการและเป็นจุดบริการรวมศูนย์ หรือ One-Stop Service
 
และเสนอพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเขตพัฒนาภาคตะวันออกเป็น ‘เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ’ ให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
 
ร่างกฎหมายนี้ยังกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
 
สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว ซึ่งประกอบกิจการและอยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิฯ สามารถทำสัญญาเช่าได้ถึง 50 ปี และต่อสัญญาเช่าได้อีกไม่เกิน 49 ปี โดยไม่ต้องรับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือภายใต้การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 
นอกจากนี้ยังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนและประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
 
 
29 กันยายน 2560
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแก้ไข กก.ยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่ม"นาวิน"ตัด"สมชัย"
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ โดยในส่วนของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีการเพิ่มชื่อ พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ เป็นกรรมการ ขณะที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้ตัดชื่อ สมชัย จิตสุชน ออก เนื่องจากสมชัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง
 
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ระบุชื่อศักดา ธนิตกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนธฤต จรุงวัฒน์ จากเดิมเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นกรรมการตำแหน่งเดียว