งานเสวนา "สิทธิชุมชน : ความท้าทายและอำนาจในการจัดการทรัพยากร"

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา "สิทธิชุมชน : ความท้าทายและอำนาจในการจัดการทรัพยากร" วันที่ 4 ตุลาคม 2017 ณ ห้อง 19202 ตึก 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร

 

----------------------
กำหนดการ
----------------------

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. การกล่าวเปิดงาน

09.20 - 12.00 น. การเสวนาประเด็นการจัดการทรัพยากรฯ จากมุมมองของชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มผู้ร่วมเสวนา : 
1) เครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิสกลนคร อ.ภูพาน จ.สกลนคร
2) เครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
3) เครือข่ายกลุ่มรักษ์น้ำอูน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
4) ภาคีเครือข่ายกลุ่มรักษ์ อ.วานรนิวาส และกลุ่มอนุรักษ์น้ำยามแพงห้วยโทง
ดำเนินรายการโดย : 
อ.กิติมา ขุนทอง และ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สกลนคร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.45 น. การเสวนาประเด็นการจัดการทรัพยากรฯ จากมุมมองของนักวิชาการ องค์กรอิสระ 
กลุ่มผู้ร่วมเสวนา : 
1) คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2) ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ สาชาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม 
3) คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรม
4) อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
ดำเนินรายการโดย : 
อ.กิติมา ขุนทอง และ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สกลนคร

14.45 – 15.00 น. อาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. การพูดคุยประเด็นด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากร โดย 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00 – 16.30 น. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น. ปิดเวทีเสวนาสาธารณะ