งานเสวนา: ทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและกลไกขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

เปิดบ้านเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาให้ข้อคิดเห็น ในหัวข้อ

 

“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....”

 

• Update สาระสำคัญของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อทำความ
เข้าใจเหตุผลและที่มาที่ไปของร่างกฎหมาย พร้อม
แลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 


 

• เปิดรับความคิดเห็นและข้อมูลในทุกแง่มุม เพื่อให้
ร่างกฎหมายพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นปัจจัยสร้างความ
เชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 

หมายเหตุ: สามารถ Download ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws