เสวนา "เหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย 1 ปีหลังประชามติ"

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา

"เหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย 1 ปีหลังประชามติ"

 

 

ร่วมเสวนาโดย


- ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รังสิมันต์ โรม นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อารีฟีน โสะ สมาชิกกสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี

- กรรณิกา กิจติเวชกุล สมาชิกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 

ดำเนินรายการโดย ปกรณ์ อารีกุล


ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์