รู้ทันประเด็นกฎหมาย เข้าใจนวัตกรรมฟินเทค" (Key Legal Issues to Riding the FinTech Boom)

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "รู้ทันประเด็นกฎหมาย เข้าใจนวัตกรรมฟินเทค" (Key Legal Issues to Riding the FinTech Boom)

 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร


- คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ)

 

- คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (ทนายความ กลุ่มกฎหมายการธนาคารและการเงิน)

 

- คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (ทนายความกลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสาระสนเทศ)

 

- รองศาตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 

- อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ศูนย์นิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 026132128
ศูนย์นิติศาสตร์ รังสิต 029695103