"การพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเซีย"

 

เวทีนานาชาติเพื่อการพัฒนาชนบทในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย

เรื่อง “การพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเซีย”

 

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลา

1 – 4 สิงหาคม 2560

กำหนดการ

วันที่ 1
10.00 – 18.00 น.ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางจากประเทศต่างๆเข้าพักที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2
08.00 – 08.30  น.ลงทะเบียน
08.30 – 09.30  น.พิธีเปิด
09.30 – 10.45  น.ปาฐกถาโดย บังเกอร์ รอย (ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเท้าเปล่า)
10.45 – 11.00  น.รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00  น.เวทีอภิปราย 1 (ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

 

 • ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
 • ตัวแทนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย
 • Dr. Chris Oestereich ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะมูลฝอย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. ฮิโรยูกิ โคนูมะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.เวทีอภิปราย 2  (สิทธิมนุษยชนและการเป็นประชาธิปไตย)

 

 • ดร.ไทเรลล์ ฮาเบอร์คอร์น (มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย)
 • ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • อังคณา นีละไพจิตร (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
14.00 – 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น.เวทีอภิปราย 3  (ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต)

 

 • Dr. Ahmed Ashir (Grameen Communications and Kyushu University)
 • รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
15.45 – 16.00 น.เกริ่นนำก่อนเข้าวงสนทนาแลกเปลี่ยน
16.00 – 17.00 น.วงสนทนาแลกเปลี่ยน (1)
18.00 – 21.00 น.Dinner Key Presentation / Welcome Party

 

การแสดง

วันที่ 3
08.15 – 08.30 น.Administrative/ general information
08.30 – 10.45 น.วงสนทนาแลกเปลี่ยน (2)
10.45 – 11.00 น.รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.รายงานสรุปจาก 3 กลุ่ม
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น.ศึกษาดูงาน 3 พื้นที่

 

 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
18.00 – 20.00 น.รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 4
08.30 – 09.00 น.Administrative/ general information
09.00 – 10.30 น.แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 1จัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 2จัดทำข้อเสนอถึงรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ

10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น.การเสนอแผนความร่วมมือและข้อเสนอถึงรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ
11.15 – 12.00 น.ปัจฉิมกถาโดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เป็นต้นไปเดินทางกลับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://puey-ungphakorn.org/?page_id=1691