"พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)”

 

 

 

กำหนดการงานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติ

“เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (APrIGF 2017) 

และเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 8 เรื่อง "พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)”

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

************************************

 

เวลา 09.30 น.        - ลงทะเบียน

เวลา 10.00 น.        - งานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติ  “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชีย  

                            แปซิฟิก 2560” (APrIGF 2017) โดย

·       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

·       ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬามหาวิทยาลัย

                         -  พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้การสนับสนุนในระดับExclusive และ Platinum ต่อการ
                              จัดการประชุม

เวลา 10.30 น.         - เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 8 เรื่อง "พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)” โดย

·       ศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุต  รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย      

·       ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

     (TDRI)

·       คุณมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

·       ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

·       คุณยิ่งชีพ อัชญานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

                            ดำเนินรายการโดยผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

                         -  สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เวลา 12.30 น.        -  ปิดการเสวนา

                         - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 201 อาคารจามจุรี 3