“การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment - RIA): กับ กรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77”

 
กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ
 
“การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment - RIA):
กับ กรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77”
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 
....................................................................................
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
 
09.00 - 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงาน
 
09.30 – 10.30 น. พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่อง หลักการการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายกับแนวปฏิบัติการออกกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย
 
- *ตัวแทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- ดร.คณพล  จันทร์หอม  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
นำการคุยโดย ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.45 – 11.30 น. หลักการการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายกับแนวปฏิบัติการออกกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (ต่อ)
 
11.30 – 12.00 น. อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 15.00 น. พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่อง ทเรียนและความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย โดย
 
 
- คุณไพโรจน์  พลเพชร  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
คุณกรรณิการ์  กิตติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน 
- คุณณัชปกร นามเมือง โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILAW)
- ตัวแทนประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ขาดการมีส่วนร่วม
 
นำการคุยโดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 
15.15 – 16.00 น. บทเรียนและความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย (ต่อ)
 
16.00 – 16.30 น. อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
 
16.30 – 17.00 น. สรุปประเด็นและกล่าวปิด
 
หมายเหตุ  * วิทยากรที่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน