NLA weekly (3-9 มิ.ย.60) สนช.ไร้เสียงค้านวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 61 กลาโหมอู้ฟู่ เพิ่มจากปีก่อน 8.8 พันล้าน

NLA weekly (3-9 มิ.ย.60) สนช.ไร้เสียงค้านวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 61 กลาโหมอู้ฟู่ เพิ่มจากปีก่อน 8.8 พันล้าน

เมื่อ 10 มิ.ย. 2560
สัปดาห์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างกฎหมายสองฉบับสำคัญ คือ การรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และการเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสนช. ขณะที่สัปดาห์จ่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกสองฉบับคือ การรับหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมพิจารณาวาระ 2 และ 3 ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 
7 มิถุนายน 2560
 
กรธ. พร้อมแจง ก.ม.ลูกพรรคการเมือง ให้ที่ประชุมสนช.สัปดาห์หน้า
 
พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของ สนช. ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.ได้ประชุมเป็นนัดสุดท้ายเพื่อสรุปประเด็น ตอนนี้สะเด็ดน้ำหมดแล้ว เหลือแค่ขั้นตอนทางธุรการเท่านั้น โดยจะส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เข้าวิป สนช. เพื่อให้นำร่างบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. สัปดาห์หน้า ยืนยันว่า ทำตามหลักการที่ คณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ร่างส่งมา แม้มีบางเรื่องที่กมธ.เห็นไม่ตรงกับ กรธ. เช่น ทุนประเดิมการจัดตั้งพรรค แต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ขัดเจตนารมณ์เดิมของ กรธ. เพราะพรรคการเมืองยังต้องจ่ายทุนประเดิมอยู่ แต่วิธีการจ่ายเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ตนพร้อมจะชี้แจงกับ กรธ.ในที่ประชุมทุกประเด็น เชื่อว่า กรธ.ไม่น่าจะขัดข้อง ที่ผ่านมา สื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจกับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.เป็นระยะอยู่แล้ว
 
 
8 มิถุนายน 2560
 
ฉลุย สนช.ไร้เสียงค้านวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 61 กลาโหมอู้ฟู่ เพิ่มจากปีก่อน 8.8 พันล้าน
 
สนช.ไร้เสียงค้านวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 61 กลาโหมอู้ฟู่ เพิ่มจากปีก่อน 8.8 พันล้าน
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว วาระแรก ด้วยคะแนน 216 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 50 คน กรอบเวลาดำเนินการ 90 วัน แปรญัตติ 15 วัน ก่อนหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว วงเงิน 2,900,000 ล้านบาท ต่อที่ประชุม สนช.จากนั้น ที่ประชุม สนช.จึงเปิดให้สมาชิก สนช.ทั้ง 18 คนที่แปรญัตติเริ่มอภิปราย โดยส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน แต่แสดงความเป็นห่วงกระทรวงที่ได้รับงบประมาณน้อย ไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก และ พล.อ.ประยุทธ์ แถลงสรุป
 
สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ ลดลงจากงบประมาณปี 2560 จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท และตั้งเป็นงบขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท โดยเป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ 56 แผนงาน เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 2.7 แสนล้านบาท ,ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 3.3 แสนล้านบาท และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1.2 แสนล้านบาท สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 5.1แสนล้านบาท งบกลาง 3.9 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 3.5 แสนล้านบาท กระทรวงการคลัง 2.3 แสนล้านบาท และที่ถูกจับตาคือ กระทรวงกลาโหม 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
 
ที่มา: ประชาไท
 
ร่าง พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเตรียมเข้าที่ประชุม สนช.วาระ 2-3
 
พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... แถลงว่าได้พิจารณาร่างกฎหมายทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มีการรับฟังความเห็นประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย พลเรือเอกพัลลภ ระบุว่า ในสัปดาห์หน้า จะส่งร่าง พ.ร.บ. ให้ประธาน สนช. บรรจุเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตราในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ ส่วนการปรับเนื้อหาส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างจากเนื้อหาในวาระรับหลักการ แต่จะมีเพียงการปรับเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จาก 14 คน เป็น 17 คน เพื่อสำรองจำนวนให้มีมากขึ้นสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ในด้านอื่นๆ
 
ที่มา: ประชาไท
 
สปท.เตรียมดัน พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยฯ เร่งการปฏิรูปการเมือง 27 วาระ
 
คำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงข่าวถึงการประชุม สปท.ในสัปดาห์หน้าว่า ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ประชุม สปท.จะพิจารณารายงานการปฏิรูปของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ...ที่เสนอตามรายงานของ สปท.ด้านการเมืองและตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 เพื่อให้การปฏิรูปเกิดผลสำเร็จ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ กำหนดให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ เป็นวาระแห่งชาติและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ เป็นส่วนราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนและรองรับภารกิจของคณะกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บท และจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองฯ
 
ที่มา: ประชาไท
 
9 มิถุนายน 2560
 
สนช. ลงมติวาระ 2-3 ผ่านร่าง พ.ร.ป.กกต. ยืนยันเซ็ตซีโร่ทั้งชุ
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มีการประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. พ.ศ. ... ในวาระ 2 หลังจากที่กมธ. วิสามัญ ฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยตวง อันทะไชย ประธานกมธ. กล่าวชี้แจงว่า ร่างพ.ร.ป.กกต. มีทั้งหมด 78 มาตรา มีการแก้ไขเพิ่มเติม 18 มาตรา อาทิ การสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการให้ใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย และกำหนดให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง เมื่อกฏหมายประกาศใช้ แต่ยังให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง กกต.ต่อไปจนกว่ามี กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายประกาศบังคับใช้ จากนั้น ที่ประชุมลงมติในวาระ 3 เห็นชอบ ร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวด้วยคะแนน เห็นชอบ 177 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และดำเนินการตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ต่อไป
 
ที่มา: ประชาไท