เวทีเสวนา "สามัคคี(พ.ร.บ.)ชุมนุม"

 
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา "สามัคคี(พ.ร.บ.)ชุมนุม" 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหว ภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุม
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 
ณ ห้องบรรยาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กำหนดการ
 
12.30 น. ลงทะเบียน
 
13.10 เริ่มวงเสวนา
 
- สิทธิมนุษยชนกับการชุมนุม โดย กรชนก แสนประเสริฐ (นักกฎหมายจากศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม)
- สิทธิชุมชนกับการชุมนุม โดย สิริศักดิ์ สะดวก (เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน)
- ประเด็นปัญหาที่เกิดจาก พ.ร.บ.ชุมนุมฯ โดย ณัชปกร นามเมือง (ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ)
 
15.30 เวทีแลกเปลี่ยนตัวอย่างกรณีการต่อสู้ของชาวบ้าน
 
หมายเหตุ: สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง