งานเสวนาวิชาการเรื่อง “เพศทางเลือกในสถานศึกษา : ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว”

งานเสวนาวิชาการเรื่อง 
“เพศทางเลือกในสถานศึกษา : ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแน
ว”
 


 

รายชื่อวิทยากร
1. อาจารย์ติโหมะ โอะหยะเน็น
ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิ
และความเป็นธรรมทางเพศ (FOR-SOGI)

2. ครูอำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)
ครูโรงเรียนอำนวยศิลป์

3. อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
ครูแนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00-19.00
ณ ห้อง 208 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/oqjS1p

ติดต่อ
095 014 2111 (วิชญาพร)
094 956 6925 (วรเชษฐ)

ดำเนินการโดยนิสิตชั้นปีที่
 4 วิชาเอกจิตวิทยา การปรึกษาและแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย